Střední Umělecká Škola v Ostravě

Přijímací řízení

Ředitel Střední umělecké školy, Ostrava, příspěvkové organizace vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení:

Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého denního studia ve školním roce 2024—2025

Dne 15. 5. 2024 škola vyhlásí 2. kolo přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého denního studia ve školním roce 2024—2025 pro obory:

 • 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
 • 82-41-M/04 Průmyslový design
 • 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Hlásit přes Dipsy se můžete od 20. do 24. 5. 2024
(https://dipsy.cz/prihlaska/intro)

Termín konání talentové zkoušky: 10. 6. 2024

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna dne 15. 5. 2024


Kritéria přijímacího řízení zohledňující změnu legislativy zde (PDF)


Termín pro podávání přihlášek ke vzdělávání – studiu do oboru vzdělání s talentovou zkouškou ve střední škole:

do 30. listopadu 2023

Přihláška ke stažení zde (2023)  zde >> (.xls soubor)
Přihláška – verze pro tisk (2023) zde >>(.pdf soubor)

 


Elektronicky lze přihlášku podat pouze za podmínky elektronické konverze na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT. V souladu s § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, má dokument, který vznikne provedením konverze, stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl. Poplatek za konverzi je 30 Kč za každou stranu.  V případě, že jsou obě strany přihlášky a všechny související přílohy zkonvertovány, může být přihláška s přílohami zaslána jak prostřednictvím datové schránky, tak i prostřednictvím e-mailu. Bez této konverze není zaslání přihlášky elektronickou cestou možné, ani pokud byla zaslána z datové schránky zřízené na fyzickou osobu zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče, neboť střední škole musí být předložen tiskopis s originálními podpisy (jde zejména o podpis uchazeče, zákonného zástupce nezletilého uchazeče, lékaře v případě zdravotního potvrzení, školského poradenského zařízení v případě přikládání doporučení pro úpravu podmínek k přijímací zkoušce a pověřeného pracovníka školy, pokud potvrzuje klasifikaci) podle § 37 správního řádu a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Datová schránka zřízená na fyzickou osobu zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče uvedená na přihlášce pak může také sloužit pro urychlení následné komunikace ve správním řízení při přijímání uchazeče, byla-li přihláška podána v listinné formě.

Součástí přihlášky jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie (vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou razítkem bez malého státního znaku)

 1. a) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
 2. b) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,
 3. g) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
 4. h) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,
 5. i) doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
 6. j) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání,
 7. k) doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona,

Termín konání talentové a přijímací zkoušky:

 • První termín konání talentové a přijímací zkoušky 3. ledna 2024
 • Druhý termín konání talentové a přijímací zkoušky: 4. ledna 2024

Místo konání talentové a přijímací zkoušky:

budova školy Poděbradova 959/33, 702 00 Ostrava

 • 82-41-M/04 Průmyslový design (ŠVP Design výrobků, ŠVP Design obalů)
 • 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
 • 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

budova odloučeného pracoviště školy Matiční 1281/18, 702 00 Ostrava

 • 82-41-M/05 Grafický design (ŠVP Grafika, ŠVP Animace, ŠVP Ilustrace);
 • 82-41-M/01 Užitá malba a pro obor;

Kritéria a rozpis termínů pro jednotlivé obory:

počet tříd

kód – název oboru vzdělání – ŠVP

počet přijímaných uchazečů /
z toho na odvolání

1. A

82-41-M/05 Grafický design – ŠVP: Grafika / 10

30/1

                                                 – ŠVP:  Ilustrace / 10

                                                 – ŠVP: Animace /10

1. B

82-41-M/01 Užitá malba – ŠVP: Užitá a umělecká malba

10/1

82-41-M/02 Užitá fotografie a média – ŠVP: Fotografie a média

10/1

1. C

82-41-M/04 Průmyslový design – ŠVP: Design výrobků / 8

15/1

                                                       – ŠVP: Design obalů / 7

 

82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
– ŠVP: Keramický design

5/1

CELKEM

70

Ředitel školy vždy ponechává minimálně 1 volné místo pro případná odůvodněná odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu.

 Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k nařízení vlády 211/2010 Sb.

Lékařský posudek 82-41-M01 / Užitá malba
Lékařský posudek 82-41-M02 / Užitá fotografie a média
Lékařský posudek 82-41-M04 / Průmyslový design
Lékařský posudek 82-41-M05 / Grafický design
Lékařský posudek 82-41-M12 / Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Soupisy podmínek zdravotní způsobilosti pro všechny obory SUŠ:
Podmínky zdravotní způsobilosti(.pdf soubor)

 


V případě, že v Přihlášce ke vzdělání – studiu nebude vyplněna kolonka: „Termín přijímací zkoušky“, bude uchazeč/ka zařazen/a automaticky do druhého termínu talentové a přijímací zkoušky.
Stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky.
Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání.

Žák během talentové zkoušky má zakázáno používat elektronické zařízení tzn. mobilní telefon, tablet, notebook a jiné.

 


1/ MÍSTA KONÁNÍ TALENTOVÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Budova školy Poděbradova 959/33, 702 00 Ostrava.
Budova odloučeného pracoviště Matiční 1281/18, 702 00 Ostrava.
Přesné místo konání talentové a přijímací zkoušky uvedeno v kritériích zde (PDF)

U prezence bude každému uchazeči/ce přiděleno registrační číslo, pod tímto registračním číslem bude uchazeč/ka vystupovat po celou dobu talentové a přijímací zkoušky. Uchazeči odevzdají u prezence 20 vlastních domácích výtvarných prací, nepodepsaných, ve složce, kterou označí přiděleným registračním číslem. Práce by měly být zaměřeny na obor vzdělání, k jehož studiu se uchazeč/ka hlásí.
Prostorové (trojrozměrné) práce musí být ve fotodokumentaci, případně na CD, počítačové práce (mimo animace) pouze vytištěné. Hodnocena je představivost, nápaditost, fantazie, cit pro výtvarné výrazové prostředky a prostorové zobrazení, zvládnutí práce s materiálem a zvládnutí použité techniky.
Domácí práce si žáci vyzvednou po ukončení přijímací zkoušky. Za nedodržení stanoveného minimálního počtu 20 vlastních (domácích) výtvarných prací provádí každý ze tří hodnotitelů srážku z jím navrhovaného počtu bodů v hodnotě 1 bodu za každou chybějící výtvarnou práci.

Uchazeči plní v rámci talentové zkoušky 3 výtvarná zadání:

Prvním zadáním je kresba podle předlohy, kde jsou hodnoceny kompozice, vystižení charakteristických rysů, umístění do formátu, stavba a modelace. Zadání dalších dvou výtvarných úkolů je zaměřeno na tvůrčí schopnosti uchazeče a zvolený obor vzdělání. U těchto úkolů jsou hodnoceny: představivost, nápaditost, fantazie, cit pro výtvarné výrazové prostředky, cit pro prostorové zobrazení, zvládnutí práce s materiálem a zvládnutí použité techniky.

Výsledky talentové zkoušky a sdělení, kteří uchazeči pokračují v přijímacím řízení, jsou oznámeny uchazečům (zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) a zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole ještě tentýž den po skončení hodnocení posledního výtvarného úkolu a zpracování výsledků talentových zkoušek podle jednotlivých oborů vzdělání.

Uchazeči, kteří získají u talentové zkoušky v součtu 100 a více bodů tím úspěšně vykonají talentovou zkoušku. Ředitel školy zašle výsledky talentové zkoušky nejpozději do 20. ledna 2024 rovněž na e-mail, který uchazeč/ka uvedl/a v přihlášce ke studiu.

V případě, že má uchazeč/ka nebo jeho/její zákonný zástupce zřízenu datovou schránku fyzické osoby, uvede ji do své přihlášky ke vzdělávání do části “Adresa pro doručování písemností z přijímacího řízení, pokud se nezasílají na adresu trvalého pobytu uchazeče (nebo pobytu v případě cizince) nebo datová schránka“.
Ředitel školy pak výsledky talentové zkoušky zašle i prostřednictvím této datové schránky nejpozději do 20. ledna 2024.

 

2 / PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

2.1 / Uchazeči, kteří vykonali talentovou zkoušku úspěšně (získali 100 a více bodů) pokračují po splnění úkolů talentové zkoušky v konání přijímací zkoušky vyplněním testu všeobecných studijních předpokladů. Všeobecný test se skládá z několika souborů otázek a zadání. Ověřovány jsou znalosti z českého jazyka a literatury, anglického jazyka, matematiky, dějepisu (na úrovni RVP základní školy), ověřován je přehled uchazečů o historii výtvarného umění a architektury.

2.2 / V rámci přijímacího řízení se pak dále posuzuje prospěch z výročního vysvědčení ze 7. a 8. ročníku základní školy či odpovídajících ročníků osmiletého gymnázia nebo z 8. a 9. ročníku základní školy v případě uchazečů, kteří již dříve úspěšně ukončili základní školu.
U všech uchazečů je vyloučeno z posouzení hodnocení prospěchu uchazeče na výročním vysvědčení za školní rok 2019/2020. V případě, že by k tomuto vyloučení došlo, bude hodnocen prospěch uchazeče uvedený na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2018/2019.

2.3 / V případě nenaplnění některého z oboru bude vyhlášeno 2. kolo, případně další kola přijímacího řízení. Pro tento případ je nutné sledovat školní webové stránky.

2.4 / V případě žadatele s povolením k dočasnému pobytu na území ČR a pocházejícímu z Ukrajiny lze prospěch žáka doložit i čestným prohlášením zákonného zástupce tohoto žáka.
Uchazeč, který splňuje podmínky stanovené zákonem 67/2022 Sb. „O opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace“ v platném znění, může dle §5, odstavec 3 tohoto zákona doložit prospěch na vysvědčení čestným prohlášením zákonného zástupce žáka.

 

3 / HODNOTITELÉ

3.1 / Vlastní domácí výtvarné práce uchazečů a výtvarné úkoly vypracované v rámci talentové zkoušky hodnotí ředitelem školy jmenované tříčlenné hodnotící komise složené z učitelů školy – výtvarníků.
3.2 / Hodnotitelé se při hodnocení domácích výtvarných prací uchazečů řídí vlastním odborným názorem, při hodnocení jednotlivých výtvarných úkolů se řídí kritérii, která jsou součástí zadání těchto výtvarných úkolů a dále pak vlastním odborným názorem.

Kritéria hodnocení pro talentové zkoušky, přijímací zkoušky a přijímací řízení


1 / KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO TALENTOVOU ZKOUŠKU

1.1 / Pro hodnocení domácích výtvarných prací jako celku je stanoveno 0 – 15 bodů od každého hodnotitele. Uchazeč/ka tak může získat maximálně 45 bodů.

1.2 / Za nedodržení stanoveného minimálního počtu 20 vlastních výtvarných domácích prací provádí každý ze tří hodnotitelů srážku z jím navrhovaného počtu bodů v hodnotě 1 bodu za každou chybějící výtvarnou práci; tuto skutečnost zaznamená do hodnotícího archu.

1.3 / Za jednotlivé výtvarné úkoly je stanoveno rozpětí 0–15 bodů od každého hodnotitele. Za výtvarné úkoly může uchazeč/ka získat celkem až 135 bodů. Za talentovou zkoušku je možno získat maximálně 180 bodů.

 1.4 / Talentovou zkoušku úspěšně vykonal/a uchazeč/ka, který/a získal/a minimálně 100 bodů za vlastní domácí výtvarné práce a za hodnocení 3 výtvarných úkolů konaných v rámci talentové zkoušky.

 

2 / KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU — TEST VŠEOBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

2.1 / Test se skládá z 30 otázek. Za každou správnou odpověď se uchazeči/ce připočítají 2 body, za test je možno získat maximálně 60 bodů.

2.2 / Čas k vypracování testu je stanoven na 60 minut.

2.3 / Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení. Upravit podmínky přijímacího řízení lze pouze na základě předchozího informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče. V případě, že z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá možnost využít počítač nebo služeb podporující osoby, musí být informovaný souhlas učiněn ve škole po projednání s uchazečem a jeho zákonným zástupcem, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky.

2.4 / Přijímací zkoušku vykonal/a úspěšně uchazeč/ka, který/á za test všeobecných studijních předpokladů získal/a 30 a více bodů.

2.5 / Uchazeči, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ve střední škole na jeho žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru vzdělání, bude v den konání talentové zkoušky ověřena pohovorem (§ 20 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Uchazeč, který se rozhodne podat žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka, doručí písemnou žádost na adresu školy nejpozději jeden pracovní den před dnem konání talentové a přijímací zkoušky.

2.6 / Uchazeč, na kterého se vztahuje §1 odst. 1 zákona 67/2022 Sb. „O opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace“ v platném znění může podat žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka. Tuto svou písemnou žádost doručí na adresu školy nejpozději jeden pracovní den před dnem konání talentové a přijímací zkoušky. Společně s žádostí o prominutí zkoušky z českého jazyka uchazeč doloží, že je cizincem podle §1 odst. 1 zákona 67/2022 Sb. „O opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace“ v platném znění.

2.7 /  Písemný test školní přijímací zkoušky bude zadán v českém jazyce. Cizinci podle §1 odst. 1 zákona 67/2022 Sb. „O opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace“ v platném znění bude doba pro vypracování písemného testu školní přijímací zkoušky navýšena o 25% a bude mu umožněno použít překladový slovník. V případě, že tento uchazeč podal žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka, bude mu o 25% navýšena doba pro vypracování té části písemného testu školní přijímací zkoušky, která není zkouškou z českého jazyka. Možnost použití překladového slovníku zůstává zachována.

Náhled vzorového testu zde

 

3 / DALŠÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

3.1 / Z hodnocení je vyloučeno výroční vysvědčení vydané za školní rok 2019/2020. Body za průměrný prospěch uchazeče/ky ve 2. pololetí na vysvědčení ze 7. a 8. ročníku základní školy, popřípadě odpovídajících ročníků víceletého gymnázia nebo z 9. ročníku základní školy v případě uchazečů, kteří již dříve úspěšně ukončili základní školu, pokud s nejedná o vysvědčení za školní rok 2019-2020. U uchazečů, kteří ukončili základní školu a jejich vysvědčení z 9. ročníku ZŠ by spadalo do školního roku 2019/2020, bude hodnocen prospěch na vysvědčení za školní rok 2018/2019:

→ 40 bodů, průměr známek 1,00 až 1,50,
→ 30 bodů, průměr známek 1,51 až 2,00,
→ 15 bodů, průměr známek 2,01 až 2,25,
→ 10 bodů, průměr známek 2,26 až 2,50,
→ 0 bodů, průměr známek 2,51 a horší, přičemž body za prospěch se mohou dostat do minusových hodnot, protože:

– za každý klasifikační stupeň „dostatečný“ z vyučovacích předmětů český jazyk a cizí jazyk se z bodového zisku odečítá 10 bodů,

– za každý klasifikační stupeň „dostatečný“ z ostatních vyučovacích předmětů se z bodového zisku odečítá 5 bodů,

– za každý stupeň „nedostatečný“ se z bodového zisku odečítá 25 bodů; body za prospěch se tak mohou dostat i do minusových hodnot. Uchazeč/ka může získat za prospěch až 80 bodů.

3.2 / Při rovnosti bodů je dána přednost uchazeči/ce, který/á:
→ získal/a v součtu vyšší bodové ohodnocení za 2. a 3. výtvarný úkol při talentové zkoušce, v případě shodného výsledku pak dále:
→ dosáhl/a lepšího průměrného prospěchu na výročním vysvědčení, které bylo součástí hodnocení tohoto přijímacího řízení, v případě shodného výsledku pak dále:
→ dosáhl/a lepšího bodového ohodnocení testu všeobecných studijních předpokladů

3.3 / Uchazeč/ka musí splňovat podmínku zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.

Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení.
Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů*) a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února 2024; předtím vyzve zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, aby se dostavil do školy a využil tak možnosti nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí. Rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poštovním úřadě po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

 

Zápisový lístek

Dle ustanovení § 60g zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, uchazeč potvrzuje úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole zápisovým lístkem. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží v případě, že podává přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou, zápisový lístek v této základní škole, a to nejpozději do 30. listopadu. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce. Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem: a) formu a obsah zápisového lístku, b) způsob evidence zápisových lístků, c) podrobnosti o vydávání zápisových lístků, náhradních zápisových lístků a jejich platnosti. Zápisový lístek je opatřen otiskem razítka a podpisem pověřeného zaměstnance školy nebo krajského úřadu.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88.

*)Uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design, si mohou vybrat zaměření oboru podle ŠVP (Grafika; Animace; Ilustrace). Uchazeči jsou přijímáni podle umístění v přijímacím řízení, tzn. prvních 10 uchazečů do zvoleného ŠVP, další v pořadí jsou ředitelem školy přijati na volná místa nenaplněných ŠVP. Rovněž uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělání 82-41-M/04 Průmyslový design, si mohou vybrat zaměření oboru podle ŠVP ( Design výrobků, Design obalů.). Uchazeči jsou přijímáni podle umístění v přijímacím řízení, tzn. prvních 6 uchazečů do zvoleného ŠVP, další v pořadí jsou ředitelem školy přijati na volná místa nenaplněných ŠVP.