Střední Umělecká Škola v Ostravě

Animace

ŠVP Grafika a animace

82-41-M/05 Grafický design

Učitelé tohoto zaměření podporují tvořivé schopnosti svých žáků, vybavují je širokou škálou výtvarných prostředků a řemeslných návyků odpovídajících základním dovednostem grafického designéra a animátora. Žáci během studia nabývají zkušeností s nezbytnou kresbou, písmem, patřičnými počítačovými programy i grafickými technikami.
Od jednoduchých kompozičních a kresebných cvičení se postupně dostávají ke konkrétním zadáním z oblasti reklamní grafiky a animace. Navrhují loga, různé druhy tiskovin, také komiks, zabývají se stavbou audiovizuálního díla.

V 1. ročníku studia je kladen důraz především na praktické řemeslné schopnosti žáka, a to celooborově. Od 2. ročníku se žáci zaměření Grafika a animace věnují v několika hodinách základům animace, především formou animace kreslené. Postupně mají možnost setkat se s dalšími animačními postupy a technikami. Ve 3. ročníku se už většina grafických úkolů plně váže na užitou i uměleckou animaci, je kladen důraz na kvalitu myšlenky, příběhu, na výtvarnou složku a technické zpracování audiovizuálního díla od scénáře, přes samotnou animaci, až po střih, zvuk. Také žák absolvuje povinné praxe v oboru. Vyváženost kombinací užité i volné grafické tvorby s animací, jejich vzájemné prolínání, zvětšuje tvůrčí a myšlenkový rozmach především žáků se vztahem k výtvarnému umění v kombinaci s literaturou, hudbou a filmem, skýtá jim tak širší možnosti pro jejich další studium na vysokých školách, v praxi i teorii. Krom grafického designu, ilustrace a oborů se zaměřením na animační, filmovou či televizní tvorbu a reklamu se dobře uplatní i ve sférách blízkých, včetně herního průmyslu.

MgA. Jiří Bosák
metodik oboru vzdělání Grafický design / ŠVP Grafika a animace

MgA. Alena Goršanová
vedoucí oboru vzdělání Grafický design

Učební plán platný od 1. 1. 2018 (pdf)

Učební plán platný od 1. 9. 2021 (1.ročníky 2021)


Aktuality z oboru

Zobrazit více aktualit

Ukázky žákovských prací

Zobrazit více prací