Tato informační stránka je zveřejněna v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a Pokynem MŠMT č. j. 31479/99-14 pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školských zařízení k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb.

 

 1. Název organizace: Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace
 2. Důvod a způsob založení:
  Čtěte více
 3. Organizační struktura školy
 4. Kontakt
  Čtěte více
 5. IČO: 00602051
 6. RED-IZO: 600017630
 7. Výroční zprávy
 8. Vymezení pravomocí a působnosti ředitel školy
 9. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
  Čtěte více
 10. Žádosti o informace – informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  9.1. Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace
  Čtěte více

  9.2. Odmítnutí poskytnutí informace
  Čtěte více

  9.3.Pracovníci pověření poskytováním informací, sazebník úhrad
  Čtěte více

 11. Přehled právních předpisů
  Čtěte více

O škole

Vize školy: 
Pomáhat výtvarně talentovaným žákům profesně a osobnostně růst, aby svůj tvůrčí a lidský potenciál uplatnili v odborné praxi, v dalším vzdělávání i v osobním životě.

V rámci kmenového oboru 82 Umění a užité umění nabízíme v současné době žákům možnost studia v pěti oborech vzdělání podle rámcových vzdělávacích programů/RVP:

 • 82-41-M/01 Užitá malba
 • 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
 • 82-41-M/04 Průmyslový design
 • 82-41-M/05 Grafický design
 • 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

a v osmi školních vzdělávacích programech/ŠVP:
https://sus-ostrava.cz/skola/studium/skolni-vzdelavaci-programy/

 • Užitá a umělecká malba
 • Fotografie a média
 • Design výrobků
 • Design obalů
 • Grafika
 • Animace
 • Ilustrace
 • Keramický design

Studium všech oborů/ŠVP je čtyřleté a je ukončováno maturitní zkouškou. V průběhu studia žáci získávají základy pro samostatnou uměleckou práci a předpoklady ke studiu na vysokých školách, zejména s výtvarným zaměřením.

V prvních dvou letech studia jsou žáci školy seznamováni se základními prvky výtvarného jazyka, s prostředky výstavby kompozice, se základy výtvarného řemesla. Ve druhé polovině studia je práce žáků do značné míry samostatnou tvůrčí činností, citlivě vedenou pedagogy. Moderní formy studia ani výrazové prostředky výtvarné komunikace se vedle tradičních postupů neobejdou bez výrazného podílu práce s počítačovou technikou, s poměrně širokou škálou nejnovějších verzí odborného softwaru.

Škola cíleně buduje svou image na kvalitě svých žáků a absolventů. Řada z nich potvrzuje své kvality mimo jiné i tím, že pravidelně přivážejí různá ocenění ze soutěží a přehlídek mladého umění. Absolventi školy jsou také ve velké většině úspěšní při přijímacím řízení k dalšímu studiu na vysokých uměleckých školách a svou tvorbu uplatňují a představují v řadě českých i zahraničních prestižních galerijních institucí již před dokončením svého vysokoškolského vzdělávání.

Základem budoucích úspěchů žáků, a tedy i jedním z důležitých měřítek kvality školy, je rovněž složení učitelského sboru. V rámci jednoho kolektivu dochází k propojení důrazu na zvládnutí základních technik a řemeslných postupů s respektem k tvůrčí individualitě a k otevřenosti vůči novým uměleckým tendencím.

Ve Střední umělecké škole, Ostrava, příspěvkové organizaci je zřízena školská rada jako orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy (§ 168; zákon 561/2004Sb.). Složení školské rady najdete zde.

aktualizace 17. 12. 2021

Školní řád

ke stažení zde
(platný od 1. 3. 2017, aktualizovaný 23. 5. 2017,  ve formátu PDF)