Martin Froulík, Tamagucci, akryl na sololitu, 3 ročník, 2004

Martin Froulík, Maso, akryl na lepence, 2 ročník, 2003

Martin Froulík, Lovec jelenů, akryl na sololitu, 4 ročník, 2005

Martin Froulík, Jelen, akryl na sololitu, 4 ročník, 2005

Martin Froulík – malby

Malba

Martin Froulík, Tamagucci, akryl na sololitu, 3 ročník, 2004