ŠVP Klasická a počítačová grafika

Grafický design 82-41-M/05

Obor vzdělání Grafický design se specializací na klasickou a počítačovou grafiku nabízí žákům možnost získat teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti užité i umělecké grafiky. Koncepce výuky je zaměřena na zvládnutí klasických grafických technik a zpracování digitálního obrazu, přičemž je kladen důraz na rozvoj tvůrčího myšlení, hledání nových pohledů, netradičních řešení a vytváření si vlastního estetického názoru.

Vzdělávací program je rozdělen na dvě etapy, v první etapě zahrnující 1. a 2. ročník procházejí žáci výtvarnou přípravou, v níž se seznamují s možnostmi výtvarných technik a přístupů a osvojují si znalosti z dějin umění, písma a typografie, počítačové grafiky a technologie. Později plynule přecházejí k samostatnému řešení úkolů, přičemž využívají získané znalosti a dovednosti. Na konkrétních zadáních se žáci seznamují s různými podobami grafického designu, které jsou doplňovány volnými tématy, jež podporují fantazii a umožňují uplatňovat osobní pohled. Vyučovací proces využívá individuální přístup, což vytváří základní předpoklad pro plynulý a úspěšný přechod k další výtvarné tvorbě na profesionální úrovni, resp. k dalšímu prohlubování schopností na vyšších stupních výtvarných škol. Konkrétní pracovní pozice pak vyplývají ze zaměření odborné přípravy, z profilace vyplývající ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Jde především o grafiky v reklamních agenturách, kteří vytvářejí a realizují propagační a reklamní kampaně, typografy, kteří samostatně vytvářejí tvarosloví písem nebo pracují na grafických úpravách tiskovin, členy DTP studií, zaměstnance firem v polygrafickém průmyslu nebo jedince, kteří si zakládají svá vlastní grafická studia a reklamní agentury.

MgA. Alena Goršanová
vedoucí oboru vzdělání Grafický design


Učební plán platný od 1. 1. 2018 (pdf)