Střední Umělecká Škola v Ostravě

Projekty a aktivity

Podpora odborného vzdělávání II

Od 1.9. 2019 je škola zapojena do projektu  Podpora odborného vzdělávání II (  registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014177). Projekt je zaměřen na následujících témata: personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, spolupráci s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Projekt Edison 2019—2020

Ve spolupráci s AIESEC Ostrava proběhne ve školním roce 2019/2020 projekt zaměřený na mezikulturní vzdělávání. Projekt se uskuteční ve spolupráci s partnerskou organizací AIESEC již podruhé.
V rámci projektu EDISON budou v období od 29.9. do 6.10.2019 prezentovat svou zemi původu a její kulturu tři zahraniční účastnice projektu. Žáci školy  získají od zahraničního týmu nejen informace o Ruské federaci, o Turecku a Rumunsku, ale budou v průběhu projektu rozvíjet i své komunikační schopnosti, a to zejména v anglickém jazyce.

Podrobné informace o partnerské organizaci AIESEC  naleznete zde: www.aiesec.cz

Informace o projektu EDISON jsou dostupné na této stránce: https://aiesec.cz/pro-skoly/

Modernizace odborných učeben a zajištění bezbariérovosti SUŠ, Ostrava

(reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002663)

V Integrovaném regionálním operačním programu, výzva  33. – INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (SVL) – SC 2.4,  řeší SUŠ, Ostrava modernizaci vybavení učeben a dílen ateliérů pro odborné vzdělávání v obou školních budovách. Součástí projektu je i zvýšení konektivity školy s ohledem na realizované výstupy projektu a zajištění bezbariérovosti obou budov školy. Projekt zajistí zvýšení kompetencí žáků v oblasti technických, řemeslných a digitálních dovedností , jejich připravenost a uplatnitelnost pro zapojení do pracovního procesu a nediskriminaci imobilních žáků.

(klikni pro větší náhled)

 

Podpora odborného vzdělávání 2017—2019

SUŠ realizuje zjednodušený projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 1. 8. 2017—31. 7. 2019.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání)
a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem projektu je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Během trvání projektu škola realizuje následující aktivity (šablony): III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ, III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ, III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin, III/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 24 hodin, III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů, III/2.9 Tandemová výuka na SŠ, III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ, III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem.

Projekt KREATIV 2017—2018

Cíl projektu:

Poskytnout aktivním pedagogům informace z oblasti vzdělávání, kterými jsou v tomto projektu kreativní práce s dětmi a mládeží, myšlenky společného vzdělávání, výchova lídrů. Zajištění otevřeného vzdělávání, zprostředkování více směrů a trendů tak, aby aktivní pedagog měl možnost si vybrat oblast, která je pro něj přirozená a předávat v této oblasti zkušenosti svému okolí (tematicky v rámci tohoto projektu, zaměřenou na rozvoj kreativity dětí a mládeže, metodicky zaměřenou na aplikaci matematiky a přírodních věd v uměleckých, uměleckořemeslných a uměleckoprůmyslových oborech, sebeprezentaci žáků a studentů škol prostřednictvím vlastního portfolia atd.).

Ukázka ověřených, i zcela moderních postupů metod a nových trendů okolním školám, inspirace pro další směřování v kreativních činnostech. Podpora pedagogů ve smyslu stát se sebevědomými osobnostmi v oblasti vzdělávání, podpora přirozené autority pedagogů i jejich schopnosti předávat své zkušenosti na žáky a okolí. Nastavení a zajištění funkčnosti mechanizmů sdílení zkušeností s okolními školami s využitím moderních nástrojů a podpory Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory ČR.

MgA. Kateřina Schallner
zástupce ředitele pro odborné vzdělávání

Realizované projekty

Comenius Project 2013–2015
Prezentace projektu – Youtube


Comenius Project 2009–2011
SOS ART – Comenius project – prezentace ŠUV Košice

 

Projekt ROP NUTS

 Výzva 56 OPVK
Realizovali jsme tyto šablony

1/ Čtenářské dílny
2/ Zahraniční jazykový kurz pro učitele
3/ Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí
4/ Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

info (PDF)

 

Projekt – jazyková učebna
Cílem projektu byl rozvoj výuky jazyků ve vybraných středních odborných školách.

Název projektu: Jazykové učebny středních odborných škol
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01718
Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

info

 

Digitální učební materiály (DUM)
Seznam zveřejněných DUMů k 26. 6. 2014.

Archiv žákovských projektů 2010—2015

 


Aktivity

Významnou součástí ročních plánů činnosti školy je pořádání lyžařských kurzů, jazykových a poznávacích zájezdů a zájezdů na výstavy současné tvorby. Tyto aktivity nesporně prospívají zdraví a rozvoji intelektu žáků, jsou efektivní formou výchovy a vzdělávání. Pobývat v přírodě, sportovat, poznávat země, národy a jejich kulturu, aktivně užívat cizí jazyk, seznamovat se s různými technologiemi, s bohatostí výtvarných řešení realizovaných v průběhu staletí a s nejnovějšími trendy v současné tvorbě – nic z toho nelze bez možnosti cestovat. S ohledem na finanční náročnost těchto aktivit je však třeba, aby žáci (jejich zákonní zástupci) a další uchazeči o studium Střední umělecké školy v Ostravě byli informováni ještě před zahájením studia o pořádání těchto aktivit školou, aby si s dostatečným předstihem mohli vytvářet finanční rezervy, které jim umožní účastnit se těchto akcí v průběhu studia:

 • lyžařský kurz, pořádán každoročně pro žáky 1. ročníku,
 • jazykový a poznávací zájezd do Velké Británie, pořádán celoškolně 1x za tři roky,
 • zahraniční poznávací zájezd za výtvarným uměním, pořádán celoškolně 1x za dva roky,
 • umělecko historický poznávací zájezd do Prahy, pořádán každoročně pro žáky 4. ročníku,
 • jednodenní zájezdy na výstavy, exkurze, organizováno oborově, pořádáno maximálně 1x za pololetí.
Výstavy, soutěže, akce školy, exkurze

Žáci školy se díky iniciativě pedagogů i své vlastní zapojují do výtvarných soutěží regionálního, národního i mezinárodního charakteru, ve kterých se jim daří získávat různá ocenění. K těm nejvýznamnějším úspěchům patřilo v nedávné minulosti např.:

Figura Český Krumlov
Grafika roku
Mladý obal
Studentský design
Soutěž Ex libris Chrudim

Přehled všech aktivit a dosažených úspěchů je pravidelně zveřejňován jako součást výroční zprávy o činnosti školy.
Škola prezentuje práce svých žáků na výstavách v Ostravě, v rámci regionu a České republiky, v zahraničí.

Naše úspěchy (projekty, granty, soutěže, výstavy) ― výběr:

Školní rok 2016―2017
 • 1. místo v boulderingu – Žák 1. ročníku Nikolas Haup získal 1. místo v soutěži ostravkých středních škol v boulderingu (lezení bez lana na malých skalních blocích či lezeckých stěnách). Diplom k nahlédnutí zde
 • Foto Iuventars 2016
  Na bienále středních uměleckých škol vybrala porota práce čtyř žáků oboru Užitá fotografie a média. Polina Davydenko – Můj Donbas, Denisa Maňásková – Portrét osobnosti
  Tereza Marková – Nalezené zátiší, Petr Richter – Ferrari, reklama
 • Výstava Skvrny a čáry —výstavy obrazů žáků a absolventů oboru Užitá a umělecká malba
  Střední umělecké školy v Ostravě v kostele Sv. Ducha v Ostravě Zábřehu.
  Pozvánka
  Odkaz na reportáž z této výstavy na TV Polar(od 3:45 min.) zde
 • Úspěch v soutěži Život ve tmě a temnotě
  Žáci 2. ročníku oboru vzdělání Grafický design – ŠVP Klasická a počítačová grafika uspěli v soutěži »Život ve tmě a temnotě«, kterou pořádalo SVČ Korunka v Ostravě. Soutěže se zúčastnilo 60 žáků středních škol.
  Ocenění žáci:
  1. místo – Vanessa Baronová
  2. místo – Matouš Marťák
  3. místo – Zuzana Dudášová
  3. místo – Nelli Plevová
 • Výstava grafických prací žáků oboru Grafický design od 20. 6. do 4. 9. 2016 v Kulturním domě K-Trio v Ostravě–Hrabůvce.
Školní rok 2015―2016
 • Foto výstava stipendistů— Magistrát města Ostravy
  V prostorách Magistrátru města Ostravy proběhla výstava foto portrétů stipendistů města, která je výsledkem spolupráce města a školy. Žáci 4. r. oboru Užitá fotografie a média (pod vedením MgA. T.Macíčka) pořídili fotografie stipendistů. Grafické zpracování prezentace realizovali žáci 3. r. oboru Grafický design pod vedením MgA. Pavla Kozubíka.
 • Nádech — výstava maleb a fotografií žáků Střední umělecké školy, Ostrava. 25. 5.–24. 6. 2016. Pozvánka, Reportáž ČT (od 22. minuty)
 • Ostravská muzejní noc 2016 — I v letošním roce se škola podílela na festivalu Ostravská muzejní noc 2016. Podrobnosti o programu
 • Úspěch v soutěži Fotograf roku 2015 — Žákyně 2. a 3. ročníku oboru vzdělání Užitá fotografie a média převzaly ceny za 1. místo celoroční soutěže časopisu FotoVideo v kategorii »Fotografická škola roku 2015«. Vyhlášení výsledků se konalo v pražské Písecké Bráně 13. 5. 2016. Info, Foto
 • Laureáti Studentského designu — Absolventi školy Jakub Šmerda (ŠVP Design výrobků) a Ondřej Kaštil (ŠVP Grafika a animace) získali se svými pracemi ze 4. ročníku studia ocenění v rámci celostátní soutěžní přehlídky prací žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory a byli zařazeni mezi laureáty této soutěže. Gratulujeme! Ondřej Kaštil: Evan, Jakub Šmerda: Sáňky
 • Realizace žáků školy — Žáci 3. ročníku oboru vzdělání Grafický design – ŠVP Grafika a animace realizovali animovaná pozadí do inscenace »SUGAR aneb Někdo to rád horké« České scény Těšínského divadla. Info, Foto
 • Úspěch v mezinárodní soutěži — Klára Pavlásková, žákyně 4. ročníku oboru vzdělání Grafický design – ŠVP Kresba a ilustrace získala v mezinárodní výtvarné soutěži »Krasaweek«, pořádané Ministerstvem kultury Běloruska a Státní uměleckou školou A. K. Glebova v Minsku, 2. místo za barevný linoryt »Zahradní architektura« (vedoucí práce: Mgr. Tereza Smetanová) a speciální ocenění za grafiku »Italská pizza« (vedoucí práce: BcA. David Vojtuš). Této soutěže se zúčastnilo 74 škol z deseti evropských zemí. Gratulujeme!
 • Přednáška — Dne 30. 3. 2016 se uskutečnila přednáška světoznámé osobnosti fotografie prof. Mgr. Jindřicha Štreita. Přednáška s názvem »Tvorba v období normalizace a po roce 89«, byla krásnou ukázkou lidskosti, osobní statečnosti, výtvarné erudice, vnitřní síly a odhodlání tvořit a neustoupit příkořím doby. Přednáška byla pro žáky inspirující a tvůrčím způsobem motivující. Foto, Pozvánka
 • PHOTOCONTEST — T. Benešová a I. Lagronová, žákyně 3. ročníku oboru vzdělání Užitá fotografie a média, se se svými pracemi dostaly do finále celorepublikové soutěže. Jejich fotografie byly vybrány z 1467. Foto, Info
 • Úspěch v mezinárodní soutěži — Petra Kozielová a Petra Koltonová, žákyně 3. r. oboru vzdělání Grafický design, získaly Čestné uznání v mezinárodní soutěži »Mezikulturní hledání v umění«. Info
 • Focení plakátu k inscenaci Škola základ životaPlakát pro novou divadelní hru ostravského Divadla Petra Bezruče fotil Petr Hrubeš v budově školy na Poděbradově ulici. Info, FB
 • Výstava Rekapitulace — Ve školní galerii SUŠi se v březnu 2016 konala výstava prací žáků 4. ročníku oboru vzdělání Grafický design – ŠVP Klasická a počítačová grafika. Fotografie z vernisáže
 • Ocenění CGD 2015 — V 10. ročníku prestižní soutěže Czech Grand Design 2015 získala v kategorii Grafický designér roku spolu se svými kolegy ocenění i Petra Dočekalová, absolventka školy. Mezi nominovanými do soutěže byli také další absolventi školy: Michal Bačák – Designér roku, Lenka Damová – Designér roku, Matyáš Kočnar – Objev roku, Vladimír Staněk (STINAK) – Módní designér roku.
 • Odry za 72 h — Žáci a učitelé školy se zapojili do projektu Odry za 72 h. Výsledky byly prezentovány v Městské galerii v Odrách. Fotografie, Text
 • Tváří v tvář klimatu — Žáci – Marek Oravski, Tomáš Grussmann a učitelé – Jiří Bosák, Eva Havelková, se zapojili do mezinárodního projektu, který měl v lednu českou premiéru v ostravském kulturním centru Cooltour. Živý vstup ve Studiu 6, Fotografie a info na FB
 • Sestřih z vánoční besídky
 • Charitativní aukce — Bc. Bronislava Husovská, DiS., ředitelka Mobilního hospicu Ondrášek o.p.s. děkuje žákům naší školy za to, že v rámci charitativní aukce podpořili činnost tohoto sdružení částkou 5400 Kč.
 • Fotografie na přebalu CDFotografie Angeliky Tomečkové, žákyně 2. ročníku oboru Užitá fotografie a média, byla jako nejlepší vybrána pro oficiální přebal CD ostravské kapely Všehomír, které vyšlo v prosinci 2015.
 • Artzept Awards 2015 — Eva Šimelová, žákyně oboru Průmyslový design – ŠVP Design výrobků, získala uznání poroty v soutěži Artzept Awards 2015. Její návrh svítidla se umístil mezi desíti nejlepšími návrhy v soutěži. Práce dalších žáků oboru jsou prezentovány v katalogu.
 • Lavička pro »Malou Kodaň« — Klára Schön a Rostislav Bujnošek, žáci oboru Průmyslový design se zúčastnili workshopu v rámci sousedských slavností, na kterém zrealizovali za jediný den svůj návrh lavičky. Lavička je nainstalována před Minikinem v Ostravě. Reportáž
 • 1. místo ve fotosoutěži — Žáci oboru Užitá fotografie a média získali 1. místo ve fotosoutěži časopisu FotoVideo v kategorii středních škol.
  Pyšní se tedy titulem »Fotografická škola roku«, ze kterého máme velkou radost! Výsledky
 • Jindřich Štreit — Slavný fotograf a pedagog prof. Jindřich Štreit navštívil naši školu, konkrétně obor Užitá fotografie a média, kde prezentoval práce studentů ITF při Slezské univerzitě v Opavě. Na konci příjemného setkání nás krátce seznámil i se svou současnou fotografickou tvorbou. Fotografie
 • Ocenění ve fotosoutěži — Žákyně 3. ročníku oboru vzdělání Užitá fotografie a média Tereza Benešová vyhrála 2. místo ve fotosoutěži Českých drah.
 • Výstava žákovských prací — Výstava žákovských prací se konala v rámci oslav 25. výročí vzniku školy v prostorách ZŠ Bohumínská 1082/72, Slezská Ostrava od 21. 9. do 30. 11. 2015.
 • Výstava laureátů Studentský design 2015 — Výstava se konala od 1. 10. do 30. 10. 2015 v prostorách VOŠUP a SUPŠ, Praha 3. Pozvánka
 • Křížová cesta — malby — 9. 10. 2015v 18.00 hodin se konala v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Klimkovicích Mše svatá a posvěcení obrazů Kláry Paulové, absolventky školy. Obrazy jsou v kostele umístěny jako stálá expozice.
 • Konverzace uměním — 17. 9. 2015 byla v rámci festivalu Konverzace uměním v ZUŠ B. Smetany v Karviné zahájena výstava Ivy Bartošové a Terezy Samkové, žákyň 4. ročníku ŠVP Kresba a ilustrace.