Střední Umělecká Škola v Ostravě

Přijímací řízení

Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého denního studia
ve školním roce 2019—2020 organizace,
kritéria hodnocení 1. KOLO

Termín pro podávání přihlášek ke vzdělávání – studiu do oboru vzdělání s talentovou zkouškou ve střední škole: do 30. listopadu 2018

 

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení zde >> (.pdf  soubor)

Přihláška ke stažení zde >> (.xls soubor)

Přihláška – verze pro tisk zde >> (.pdf soubor)

Soupisy podmínek zdravotní způsobilosti pro všechny obory SUŠ:
Podmínky zdravotní způsobilosti (.pdf soubor)

Lékařský posudek 82-41-M01 / Užitá malba
Lékařský posudek 82-41-M02 / Užitá fotografie a média
Lékařský posudek 82-41-M04 / Průmyslový design
Lékařský posudek 82-41-M05 / Grafický design
Lékařský posudek 82-41-M12 / Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k nařízení vlády 211/2010 Sb.

A — Počty přijímaných žáků

Do 1. ročníku čtyřletého denního studia ve školním roce 2019—2020 bude přijato:

Počty přijímaných žáků – zde >> (.pdf)

B — Organizace přijímacího řízení

1 / TALENTOVÁ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

1.1 / Termíny konání talentové a přijímací zkoušky

 • Termín konání talentové a přijímací zkoušky: 7. ledna 2019
 • Druhý termín konání talentové a přijímací zkoušky: 8. ledna 2019

V případě, že v Přihlášce ke vzdělání – studiu nebude vyplněna kolonka: Termín přijímací zkoušky, bude uchazeč/ka zařazen/a automaticky do prvního termínu talentové a přijímací zkoušky.
Stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky.
Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání.

1.2 / Místa konání talentové a přijímací zkoušky

 • Budova školy Poděbradova 33, Ostrava do oborů vzdělání
  → 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
  → 82-41-M/04 Průmyslový design
  → 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
 • Budova odloučeného pracoviště Matiční 18, Ostrava do oborů vzdělání
  → 82-41-M/01 Užitá malba
  → 82-41-M/05 Grafický design

1.3 / Průběh talentové a přijímací zkoušky→ prezentace 7.00–7.45 h
→ talentová zkouška 8.00–14.30 h
→ přestávka 14.30–15.30 h
→ vyhlášení výsledků talentové zkoušky 15.30–16.00 h
→ přijímací zkouška 16.00–17.30 h

U prezence bude každému uchazeči/ce přiděleno registrační číslo, pod tímto registračním číslem bude uchazeč/ka vystupovat po celou dobu talentové a přijímací zkoušky. Uchazeči odevzdají u prezence 20 vlastních domácích výtvarných prací, nepodepsaných, ve složce, kterou označí přiděleným registračním číslem. Práce by měly být zaměřeny na obor vzdělání, k jehož studiu se uchazeč/ka hlásí. Prostorové (trojrozměrné) práce musí být ve fotodokumentaci, případně na CD, počítačové práce (mimo animace) pouze vytištěné.

Uchazeči plní v rámci talentové zkoušky 3 výtvarná zadání. Prvním je kresba podle předlohy. U zadání dalších dvou výtvarných úkolů, zaměřených na tvůrčí schopnosti uchazeče a zvolený obor vzdělání, je hodnocena: představivost, nápaditost, fantazie, cit pro výtvarné výrazové prostředky, pro prostorové zobrazení, zvládnutí práce s materiálem a zvládnutí použité techniky.

Výsledky talentové zkoušky a sdělení, kteří uchazeči pokračují v přijímacím řízení, jsou oznámeny uchazečům (zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) a zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole ještě tentýž den po skončení hodnocení třetího (posledního) výtvarného úkolu a zpracování výsledků talentových zkoušek podle jednotlivých oborů vzdělání. Uchazeči, kteří získají u talentové zkoušky 110 a více bodů a tím úspěšně vykonají talentovou zkoušku, v tentýž den vykonají přijímací zkoušku.
Ředitel školy výsledky talentové zkoušky zašle rovněž e-mailem, který uchazeč/ka uvedl/a v přihlášce ke studiu, nejpozději do 20. ledna 2019

V případě, že má uchazeč/ka nebo jeho/její zákonný zástupce zřízenu datovou schránku, uvede ji do své přihlášky ke vzdělávání do části “Adresa pro doručování písemností z přijímacího řízení, pokud se nezasílají na adresu trvalého pobytu uchazeče (nebo pobytu v případě cizince) nebo datová schránka“. Ředitel školy pak výsledky talentové zkoušky zašle i prostřednictvím této datové schránky nejpozději do 20. ledna 2019

 

2 / PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

2.1 / Uchazeči, kteří vykonali talentovou zkoušku úspěšně (získali 110 a více bodů) pokračují vykonáním přijímací zkoušky, která se skládá z testu všeobecných studijních předpokladů. Všeobecný test se skládá z několika souborů otázek a zadání. Jsou ověřovány znalosti z českého jazyka a literatury, matematiky, dějepisu a občanské nauky (na úrovni RVP základní školy), ověřován je přehled uchazečů z historie výtvarného umění a architektury.
2.2 / V rámci přijímacího řízení se pak dále posuzuje prospěch z výročního vysvědčení ze 7. a 8. ročníku základní školy či odpovídajících ročníků osmiletého gymnázia nebo z 8. a 9. ročníku základní školy v případě uchazečů, kteří již dříve úspěšně ukončili základní školu.
2.3 / V případě nenaplnění některého z oboru bude vyhlášeno 2. kolo, případně další kola přijímacího řízení. Pro tento případ je nutné sledovat školní webové stránky.

3 / HODNOTITELÉ

3.1 / Vlastní domácí výtvarné práce uchazečů a výtvarné úkoly vypracované v rámci talentové zkoušky hodnotí ředitelem školy jmenované tříčlenné hodnotící komise složené z učitelů školy – výtvarníků.
3.2 / Hodnotitelé se při hodnocení domácích výtvarných prací uchazečů řídí vlastním odborným názorem, při hodnocení jednotlivých výtvarných úkolů se řídí kritérii, která jsou součástí zadání těchto výtvarných úkolů a dále pak vlastním odborným názorem.

C — Kritéria hodnocení pro talentové zkoušky, přijímací zkoušky a přijímací řízení


1 / KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO TALENTOVOU ZKOUŠKU

1.1 / Pro hodnocení domácích výtvarných prací jako celku je stanoveno 0 – 15 bodů od každého hodnotitele. Uchazeč/ka tak může získat maximálně 45 bodů.

1.2 / Za nedodržení stanoveného minimálního počtu 20 vlastních výtvarných domácích prací provádí každý ze tří hodnotitelů srážku z jím navrhovaného počtu bodů v hodnotě 1 bodu za každou chybějící výtvarnou práci; tuto skutečnost zaznamená do hodnotícího archu.

1.3 / Za jednotlivé výtvarné úkoly je stanoveno rozpětí 0–15 bodů od každého hodnotitele. Za výtvarné úkoly může uchazeč/ka získat celkem až 135 bodů.

1.4 / Talentovou zkoušku úspěšně vykonal/a uchazeč/ka, který/a získal/a minimálně 110 bodů za vlastní domácí výtvarné práce a 3 výtvarné úkoly.

 

2 / KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU — TEST VŠEOBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

2.1 / Za každou správnou odpověď se uchazeči/ce připočítají 2 body, za test je možno získat maximálně 70 bodů.

2.2 / Čas k vypracování testu je stanoven na 80 minut.

2.3 / Uchazečům se specifickými poruchami učení je doba k vypracování didaktického testu prodloužena o 25 % stanoveného času, tzn. na 100 minut.

2.4 / Přijímací zkoušku vykonal/a úspěšně uchazeč/ka, který/á za test všeobecných studijních předpokladů získal/a 34 a více bodů.

 

3 / DALŠÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

3.1 / Body za průměrný prospěch uchazeče/ky ve 2. pololetí na vysvědčení ze 7. a 8. ročníku základní školy, popřípadě odpovídajících ročníků víceletého gymnázia nebo z 8. a 9. ročníku základní školy v případě uchazečů, kteří již dříve úspěšně ukončili základní školu:
→ 40 bodů, průměr známek 1,00 až 1,50, uchazeč/ka může získat maximálně 80 bodů;,
→ 30 bodů, průměr známek 1,51 až 1,75,
→ 20 bodů, průměr známek 1,76 až 2,25,
→ 10 bodů, průměr známek 2,26 až 2,50,
→ 0 bodů, průměr známek 2,51 a horší, přičemž body za prospěch se mohou dostat do minusových hodnot, protože:
– za každý klasifikační stupeň „dostatečný“ z vyučovacích předmětů český jazyk a cizí jazyk se z bodového zisku odečítá 10 bodů,
– za každý klasifikační stupeň „dostatečný“ z ostatních vyučovacích předmětů se z bodového zisku odečítá 5 bodů,
– za každý stupeň „nedostatečný“ se z bodového zisku odečítá 25 bodů; body za prospěch se tak mohou dostat i do minusových hodnot. Uchazeč/ka může získat za prospěch až 80 bodů.

3.2 / Uchazeč/ka, který/á za průměrný prospěch na vysvědčení z předchozího vzdělávání dosáhl/a mínusových hodnot z toho důvodu, že se na nich vyskytují stupně prospěchu „dostatečný“ nebo i „nedostatečný“, neprokázal/a potřebné studijní předpoklady a nebude přijat/a ke studiu.

3.3 / Při rovnosti bodů je dána přednost uchazeči/ce, který/á:
→ získal/a v součtu vyšší bodové ohodnocení za 2. a 3. výtvarný úkol při talentové zkoušce,
→ dosáhl/a lepšího průměrného prospěchu ve 2. pololetí v 7. a 8. ročníku ZŠ, odpovídajících ročnících víceletého gymnázia nebo v 8. a 9. ročníku základní školy v případě uchazečů, kteří již dříve úspěšně ukončili základní školu,
→ dosáhl/a lepšího bodového ohodnocení testu všeobecných studijních předpokladů, ve výše uvedeném pořadí.

3.4 / Uchazeč/ka musí splňovat podmínku zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.

Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů*) a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února; předtím vyzve zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, aby se dostavil do školy a využil tak možnosti nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí. Rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poštovním úřadě po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

D — Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče/ky stát se žákem příslušného oboru vzdělání slouží zápisový lístek. Uchazeč/ka, který/á je žákem/žákyní základní školy, obdrží zápisový lístek v základní škole do 30. listopadu. V jiném případě vydá na žádost uchazeče/ky zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče/ky. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč/ka nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče/ky odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho/jejím přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, vzdává se práva být přijat/a za žáka/yni školy a na jeho/její místo může být přijat/a jiný/á uchazeč/ka. Povinnost odevzdat zápisový lístek určuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhláška č. 394/2008 Sb. ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.„Přijímaní ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Součástí přijímacího řízení je talentová zkouška“ (úryvek ze ŠVP).

*)Uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design, si mohou vybrat zaměření oboru podle ŠVP (Klasická a počítačová grafika; Grafika a animace; Kresba a ilustrace). Uchazeči jsou přijímáni podle umístění v přijímacím řízení, tzn. prvních 10 uchazečů do zvoleného ŠVP, další v pořadí jsou ředitelem školy přijati na volná místa nenaplněných ŠVP. Rovněž uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělání 82-41-M/04 Průmyslový design, si mohou vybrat zaměření oboru podle ŠVP ( Design výrobků, Design obalů.)

YouTube