Střední Umělecká Škola v Ostravě

Přijímací řízení

Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého denního studia
ve školním roce 2020—2021 organizace,
kritéria hodnocení 1. KOLO

Termín pro podávání přihlášek ke vzdělávání – studiu do oboru vzdělání s talentovou zkouškou ve střední škole:
do 30. listopadu 2019

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení zde >> (.pdf  soubor)

Přihláška ke stažení zde >> (.xls soubor)

Přihláška – verze pro tisk zde >> (.pdf soubor)

Soupisy podmínek zdravotní způsobilosti pro všechny obory SUŠ:
Podmínky zdravotní způsobilosti (.pdf soubor)

Lékařský posudek 82-41-M01 / Užitá malba
Lékařský posudek 82-41-M02 / Užitá fotografie a média
Lékařský posudek 82-41-M04 / Průmyslový design
Lékařský posudek 82-41-M05 / Grafický design
Lékařský posudek 82-41-M12 / Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k nařízení vlády 211/2010 Sb.

A — Počty přijímaných žáků

Do 1. ročníku čtyřletého denního studia ve školním roce 2020—2021 bude přijato:

Počty přijímaných žáků – zde >> (.pdf)

B — Organizace přijímacího řízení

1 / TALENTOVÁ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

1.1 / Termíny konání talentové a přijímací zkoušky

 • Termín konání talentové a přijímací zkoušky: 6. ledna 2020
 • Druhý termín konání talentové a přijímací zkoušky: 7. ledna 2020

V případě, že v Přihlášce ke vzdělání – studiu nebude vyplněna kolonka: „Termín přijímací zkoušky“, bude uchazeč/ka zařazen/a automaticky do druhého termínu talentové a přijímací zkoušky.
Stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky.
Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání.

1.2 / Místa konání talentové a přijímací zkoušky

 • Budova školy Poděbradova 959/33, Ostrava do oborů vzdělání
  → 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
  → 82-41-M/04 Průmyslový design
  → 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
 • Budova odloučeného pracoviště Matiční 1281/18, Ostrava do oborů vzdělání
  → 82-41-M/01 Užitá malba
  → 82-41-M/05 Grafický design

1.3 / Průběh talentové a přijímací zkoušky→ prezentace 7.00–7.45 h
→ talentová zkouška 8.00–14.30 h
→ přestávka 14.30–15.30 h
→ vyhlášení výsledků talentové zkoušky 15.30–16.00 h
→ přijímací zkouška 16.00–17.30 h

U prezence bude každému uchazeči/ce přiděleno registrační číslo, pod tímto registračním číslem bude uchazeč/ka vystupovat po celou dobu talentové a přijímací zkoušky. Uchazeči odevzdají u prezence 20 vlastních domácích výtvarných prací, nepodepsaných, ve složce, kterou označí přiděleným registračním číslem. Práce by měly být zaměřeny na obor vzdělání, k jehož studiu se uchazeč/ka hlásí. Prostorové (trojrozměrné) práce musí být ve fotodokumentaci, případně na CD, počítačové práce (mimo animace) pouze vytištěné.

Uchazeči plní v rámci talentové zkoušky 3 výtvarná zadání. Prvním je kresba podle předlohy kde je hodnoceno umístění do formátu, stavba a modelace, součástí je výraz, vystižení charakteristických rysů.
Zadání dalších dvou výtvarných úkolů je zaměřeno na tvůrčí schopnosti uchazeče a zvolený obor vzdělání. U těchto úkolů je hodnocena: představivost, nápaditost, fantazie, cit pro výtvarné výrazové prostředky, pro prostorové zobrazení, zvládnutí práce s materiálem a zvládnutí použité techniky.

Výsledky talentové zkoušky a sdělení, kteří uchazeči pokračují v přijímacím řízení, jsou oznámeny uchazečům (zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) a zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole ještě tentýž den po skončení hodnocení třetího (posledního) výtvarného úkolu a zpracování výsledků talentových zkoušek podle jednotlivých oborů vzdělání.
Uchazeči, kteří získají u talentové zkoušky 110 a více bodů a tím úspěšně konají talentovou zkoušku, v tentýž den konají přijímací zkoušku. Ředitel školy zašle výsledky talentové zkoušky nejpozději do 20. ledna 2020 rovněž na e-mail, který uchazeč/ka uvedl/a v přihlášce ke studiu.

V případě, že má uchazeč/ka nebo jeho/její zákonný zástupce zřízenu datovou schránku, uvede ji do své přihlášky ke vzdělávání do části “Adresa pro doručování písemností z přijímacího řízení, pokud se nezasílají na adresu trvalého pobytu uchazeče (nebo pobytu v případě cizince) nebo datová schránka“. Ředitel školy pak výsledky talentové zkoušky zašle i prostřednictvím této datové schránky nejpozději do 20. ledna 2020

2 / PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

2.1 / Uchazeči, kteří vykonali talentovou zkoušku úspěšně (získali 110 a více bodů) pokračují vykonáním přijímací zkoušky, která se skládá z testu všeobecných studijních předpokladů. Všeobecný test se skládá z několika souborů otázek a zadání. Jsou ověřovány znalosti z českého jazyka a literatury, matematiky, dějepisu a občanské nauky (na úrovni RVP základní školy), ověřován je přehled uchazečů z historie výtvarného umění a architektury.
2.2 / V rámci přijímacího řízení se pak dále posuzuje prospěch z výročního vysvědčení ze 7. a 8. ročníku základní školy či odpovídajících ročníků osmiletého gymnázia nebo z 8. a 9. ročníku základní školy v případě uchazečů, kteří již dříve úspěšně ukončili základní školu.
2.3 / V případě nenaplnění některého z oboru bude vyhlášeno 2. kolo, případně další kola přijímacího řízení. Pro tento případ je nutné sledovat školní webové stránky: www.sus-ostrava.cz

3 / HODNOTITELÉ

3.1 / Vlastní domácí výtvarné práce uchazečů a výtvarné úkoly vypracované v rámci talentové zkoušky hodnotí ředitelem školy jmenované tříčlenné hodnotící komise složené z učitelů školy – výtvarníků.
3.2 / Hodnotitelé se při hodnocení domácích výtvarných prací uchazečů řídí vlastním odborným názorem, při hodnocení jednotlivých výtvarných úkolů se řídí kritérii, která jsou součástí zadání těchto výtvarných úkolů a dále pak vlastním odborným názorem.

C — Kritéria hodnocení pro talentové zkoušky, přijímací zkoušky a přijímací řízení


1 / KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO TALENTOVOU ZKOUŠKU

1.1 / Pro hodnocení domácích výtvarných prací jako celku je stanoveno 0 – 15 bodů od každého hodnotitele. Uchazeč/ka tak může získat maximálně 45 bodů.

1.2 / Za nedodržení stanoveného minimálního počtu 20 vlastních výtvarných domácích prací provádí každý ze tří hodnotitelů srážku z jím navrhovaného počtu bodů v hodnotě 1 bodu za každou chybějící výtvarnou práci; tuto skutečnost zaznamená do hodnotícího archu.

1.3 / Za jednotlivé výtvarné úkoly je stanoveno rozpětí 0–15 bodů od každého hodnotitele. Za výtvarné úkoly může uchazeč/ka získat celkem až 135 bodů.

1.4 / Talentovou zkoušku úspěšně vykonal/a uchazeč/ka, který/a získal/a minimálně 110 bodů za vlastní domácí výtvarné práce a 3 výtvarné úkoly.

2 / KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU — TEST VŠEOBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

2.1 / Za každou správnou odpověď se uchazeči/ce připočítají 2 body, za test je možno získat maximálně 70 bodů.

2.2 / Čas k vypracování testu je stanoven na 80 minut.

2.3 / Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení. Upravit podmínky přijímacího řízení lze pouze na základě předchozího informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče. V případě, že z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá možnost využít počítač nebo služeb podporující osoby, musí být informovaný souhlas učiněn ve škole po projednání s uchazečem a jeho zákonným zástupcem, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky.

2.4 / Přijímací zkoušku vykonal/a úspěšně uchazeč/ka, který/á za test všeobecných studijních předpokladů získal/a 34 a více bodů.

2.5 / Uchazeči, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ve střední škole na jeho žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru vzdělání, bude ověřena pohovorem (§ 20 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Uchazeč, který se rozhodne podat žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka, doručí písemnou žádost na adresu školy nejpozději jeden pracovní den před dnem konání talentové a přijímací zkoušky.

3 / DALŠÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

3.1 / Body za průměrný prospěch uchazeče/ky ve 2. pololetí na vysvědčení ze 7. a 8. ročníku základní školy, popřípadě odpovídajících ročníků víceletého gymnázia nebo z 8. a 9. ročníku základní školy v případě uchazečů, kteří již dříve úspěšně ukončili základní školu:
→ 40 bodů, průměr známek 1,00 až 1,50, uchazeč/ka může získat maximálně 80 bodů;,
→ 30 bodů, průměr známek 1,51 až 1,75,
→ 20 bodů, průměr známek 1,76 až 2,25,
→ 10 bodů, průměr známek 2,26 až 2,50,
→ 0 bodů, průměr známek 2,51 a horší, přičemž body za prospěch se mohou dostat do minusových hodnot, protože:
– za každý klasifikační stupeň „dostatečný“ z vyučovacích předmětů český jazyk a cizí jazyk se z bodového zisku odečítá 10 bodů,
– za každý klasifikační stupeň „dostatečný“ z ostatních vyučovacích předmětů se z bodového zisku odečítá 5 bodů,
– za každý stupeň „nedostatečný“ se z bodového zisku odečítá 25 bodů; body za prospěch se tak mohou dostat i do minusových hodnot. Uchazeč/ka může získat za prospěch až 80 bodů.

3.2 / Uchazeč/ka, který/á za průměrný prospěch na vysvědčení z předchozího vzdělávání dosáhl/a mínusových hodnot z toho důvodu, že se na nich vyskytují stupně prospěchu „dostatečný“ nebo i „nedostatečný“, neprokázal/a potřebné studijní předpoklady a nebude přijat/a ke studiu.

3.3 / Při rovnosti bodů je dána přednost uchazeči/ce, který/á:
→ získal/a v součtu vyšší bodové ohodnocení za 2. a 3. výtvarný úkol při talentové zkoušce,
→ dosáhl/a lepšího průměrného prospěchu ve 2. pololetí v 7. a 8. ročníku ZŠ, odpovídajících ročnících víceletého gymnázia nebo v 8. a 9. ročníku základní školy v případě uchazečů, kteří již dříve úspěšně ukončili základní školu,
→ dosáhl/a lepšího bodového ohodnocení testu všeobecných studijních předpokladů, ve výše uvedeném pořadí.

3.4 / Uchazeč/ka musí splňovat podmínku zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.

Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů*) a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února; předtím vyzve zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, aby se dostavil do školy a využil tak možnosti nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí. Rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poštovním úřadě po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

D — Zápisový lístek

Dle ustanovení § 60g zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, uchazeč potvrzuje úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole zápisovým lístkem. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží v případě, že podává přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou, zápisový lístek v této základní škole, a to nejpozději do 30. listopadu. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.
Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce. Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem: a) formu a obsah zápisového lístku, b) způsob evidence zápisových lístků, c) podrobnosti o vydávání zápisových lístků, náhradních zápisových lístků a jejich platnosti. Zápisový lístek je opatřen otiskem razítka a podpisem pověřeného zaměstnance školy nebo krajského úřadu. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88.

*)Uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design, si mohou vybrat zaměření oboru podle ŠVP (Klasická a počítačová grafika; Grafika a animace; Kresba a ilustrace). Uchazeči jsou přijímáni podle umístění v přijímacím řízení, tzn. prvních 10 uchazečů do zvoleného ŠVP, další v pořadí jsou ředitelem školy přijati na volná místa nenaplněných ŠVP. Rovněž uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělání 82-41-M/04 Průmyslový design, si mohou vybrat zaměření oboru podle ŠVP ( Design výrobků, Design obalů.). Uchazeči jsou přijímáni podle umístění v přijímacím řízení, tzn. prvních 6 uchazečů do zvoleného ŠVP, další v pořadí jsou ředitelem školy přijati na volná místa nenaplněných ŠVP.