Střední Umělecká Škola v Ostravě

Přijímací řízení

Ředitel Střední umělecké školy, Ostrava, příspěvkové organizace vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení

do 1. ročníku denního čtyřletého studia, ve školním roce 2017—2018 pro obory  82-41-M/05 Grafický design

Propozice vyhlášení 4. kola přijímacího řízení zde>>  (pdf soubor)

Kritéria pro 4. kolo přijímacího řízení zde>> (pdf soubor, aktualizace 9. 6. 2017)

 

Ředitel Střední umělecké školy, Ostrava, příspěvkové organizace vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení

do 1. ročníku denního čtyřletého studia, ve školním roce 2017—2018 pro obory  82-41-M/05 Grafický design
a  82-41-M/02 Užitá fotografie a média.

Propozice vyhlášení 3. kola přijímacího řízení zde>>  (pdf soubor)

Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení zde>> (doc. soubor, aktualizace k 24. 5. 2017)

 

Ředitel Střední umělecké školy, Ostrava, příspěvkové organizace vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení

do 1. ročníku denního čtyřletého studia, ve školním roce 2017—2018 pro obor 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky
a porcelánu / ŠVP Keramický design.

Propozice vyhlášení 2. kola přijí macího řízení zde>>  (pdf soubor)

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení zde>> (doc. soubor)

Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého denního studia ve školním roce 2017—2018 organizace, kritéria hodnocení 1. KOLO


Termín pro podávání přihlášek ke vzdělávání – studiu do oboru vzdělání s talentovou zkouškou ve střední škole: do 30. listopadu 2016.

 

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení zde >>  (doc. soubor)

Přihláška ke stažení zde >> (xls. soubor)

Lékařský posudek 82-41-M01 / Užitá malba
Lékařský posudek 82-41-M02 / Užitá fotografie a média
Lékařský posudek 82-41-M04 / Průmyslový design
Lékařský posudek 82-41-M05 / Grafický design
Lékařský posudek 82-41-M12 / Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k nařízení vlády 211/2010 Sb.

Podmínky zdravotní způsobilosti

A — Počty přijímaných žáků

Do 1. ročníku čtyřletého denního studia ve školním roce 2017—2018 bude přijato:

Počty přijímaných ke stažení zde (pdf)

B — Organizace přijímacího řízení

1 / TALENTOVÁ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

1.1 / Termíny konání talentové a přijímací zkoušky

 • Termín konání talentové a přijímací zkoušky: 9. ledna 2017
 • Druhý termín konání talentové a přijímací zkoušky: 11. ledna 2017

V případě, že v Přihlášce ke vzdělání – studiu nebude vyplněna kolonka: Termín přijímací zkoušky, bude uchazeč/ka zařazen/a automaticky do prvního termínu talentové a přijímací zkoušky.
Stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky.
Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání.

1.2 / Místa konání talentové a přijímací zkoušky

 • Budova školy Poděbradova 33, Ostrava do oborů vzdělání
  → 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
  → 82-41-M/04 Průmyslový design
  → 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
 • Budova odloučeného pracoviště Matiční 18, Ostrava do oborů vzdělání
  → 82-41-M/01 Užitá malba
  → 82-41-M/05 Grafický design

1.3 / Průběh talentové a přijímací zkoušky→ prezentace 7.00–7.45 h
→ talentová zkouška 8.00–14.30 h
→ přestávka 14.30–15.30 h
→ vyhlášení výsledků talentové zkoušky 15.30–16.00 h
→ přijímací zkouška 16.00–17.30 h

U prezence bude každému uchazeči/ce přiděleno registrační číslo, pod tímto registračním číslem bude uchazeč/ka vystupovat po celou dobu talentové a přijímací zkoušky. Uchazeči odevzdají u prezence 20 vlastních domácích výtvarných prací, nepodepsaných, ve složce, kterou označí přiděleným registračním číslem. Práce by měly být zaměřeny na obor vzdělání, k jehož studiu se uchazeč/ka hlásí. Prostorové (trojrozměrné) práce musí být ve fotodokumentaci, případně na CD, počítačové práce (mimo animace) pouze vytištěné.

Uchazeči plní v rámci talentové zkoušky 3 výtvarná zadání. Prvním je kresba podle předlohy. U zadání dalších dvou výtvarných úkolů, zaměřených na tvůrčí schopnosti uchazeče a zvolený obor vzdělání, je hodnocena: představivost, nápaditost, fantazie, cit pro výtvarné výrazové prostředky, pro prostorové zobrazení, zvládnutí práce s materiálem a zvládnutí použité techniky.

Výsledky talentové zkoušky a sdělení, kteří uchazeči pokračují v přijímacím řízení, jsou oznámeny uchazečům (zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) a zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole ještě tentýž den po skončení hodnocení třetího (posledního) výtvarného úkolu a zpracování výsledků talentových zkoušek podle jednotlivých oborů vzdělání. Uchazeči, kteří získají u talentové zkoušky 110 a více bodů a tím úspěšně vykonají talentovou zkoušku, v tentýž den vykonají přijímací zkoušku.
Ředitel školy výsledky talentové zkoušky zašle rovněž e-mailem, který uchazeč/ka uvedl/a v přihlášce ke studiu, nejpozději do 20. ledna 2017

2 / PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

2.1 / Uchazeči, kteří vykonali talentovou zkoušku úspěšně (získali 110 a více bodů) pokračují vykonáním přijímací zkoušky, která se skládá z testu všeobecných studijních předpokladů. Všeobecný test se skládá z několika souborů otázek a zadání. Jsou ověřovány znalosti z českého jazyka a literatury, matematiky, dějepisu a občanské nauky (na úrovni RVP základní školy), ověřován je přehled uchazečů z historie výtvarného umění a architektury.
2.2 / V rámci přijímacího řízení se pak dále posuzuje prospěch z výročního vysvědčení ze 7. a 8. ročníku základní školy či odpovídajících ročníků osmiletého gymnázia nebo z 8. a 9. ročníku základní školy v případě uchazečů, kteří již dříve úspěšně ukončili základní školu.
2.3 / V případě nenaplnění některého z oboru bude vyhlášeno 2. kolo, případně další kola přijímacího řízení. Pro tento případ je nutné sledovat školní webové stránky.

3 / HODNOTITELÉ

3.1 / Vlastní domácí výtvarné práce uchazečů a výtvarné úkoly vypracované v rámci talentové zkoušky hodnotí ředitelem školy jmenované tříčlenné hodnotící komise složené z učitelů školy – výtvarníků.
3.2 / Hodnotitelé se při hodnocení domácích výtvarných prací uchazečů řídí vlastním odborným názorem, při hodnocení jednotlivých výtvarných úkolů se řídí kritérii, která jsou součástí zadání těchto výtvarných úkolů a dále pak vlastním odborným názorem.

C — Kritéria hodnocení pro talentové zkoušky, přijímací zkoušky a přijímací řízení


1 / KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO TALENTOVOU ZKOUŠKU

1.1 / Pro hodnocení domácích výtvarných prací jako celku je stanoveno 0 – 15 bodů od každého hodnotitele. Uchazeč/ka tak může získat maximálně 45 bodů.

1.2 / Za nedodržení stanoveného minimálního počtu 20 vlastních výtvarných domácích prací provádí každý ze tří hodnotitelů srážku z jím navrhovaného počtu bodů v hodnotě 1 bodu za každou chybějící výtvarnou práci; tuto skutečnost zaznamená do hodnotícího archu.

1.3 / Za jednotlivé výtvarné úkoly je stanoveno rozpětí 0–15 bodů od každého hodnotitele. Za výtvarné úkoly může uchazeč/ka získat celkem až 135 bodů.

1.4 / Talentovou zkoušku úspěšně vykonal/a uchazeč/ka, který/a získal/a minimálně 110 bodů za vlastní domácí výtvarné práce a 3 výtvarné úkoly.

2 / KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU — TEST VŠEOBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

2.1 / Za každou správnou odpověď se uchazeči/ce připočítají 2 body, za test je možno získat maximálně 70 bodů.

2.2 / Čas k vypracování testu je stanoven na 80 minut.

2.3 / Uchazečům se specifickými poruchami učení je doba k vypracování didaktického testu prodloužena o 25 % stanoveného času, tzn. na 100 minut.

2.4 / Přijímací zkoušku vykonal/a úspěšně uchazeč/ka, který/á za test všeobecných studijních předpokladů získal/a 35 a více bodů.

3 / DALŠÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

3.1 / Body za průměrný prospěch uchazeče/ky ve 2. pololetí na vysvědčení ze 7. a 8. ročníku základní školy, popřípadě odpovídajících ročníků víceletého gymnázia nebo z 8. a 9. ročníku základní školy v případě uchazečů, kteří již dříve úspěšně ukončili základní školu:
→ 40 bodů, průměr známek 1,00 až 1,50, uchazeč/ka může získat maximálně 80 bodů;,
→ 30 bodů, průměr známek 1,51 až 1,75,
→ 20 bodů, průměr známek 1,76 až 2,25,
→ 10 bodů, průměr známek 2,26 až 2,50,
→ 0 bodů, průměr známek 2,51 a horší, přičemž body za prospěch se mohou dostat do minusových hodnot, protože:
– za každý klasifikační stupeň „dostatečný“ z vyučovacích předmětů český jazyk a cizí jazyk se z bodového zisku odečítá 10 bodů,
– za každý klasifikační stupeň „dostatečný“ z ostatních vyučovacích předmětů se z bodového zisku odečítá 5 bodů,
– za každý stupeň „nedostatečný“ se z bodového zisku odečítá 25 bodů; body za prospěch se tak mohou dostat i do minusových hodnot. Uchazeč/ka může získat za prospěch až 80 bodů.

3.2 / Uchazeč/ka, který/á za průměrný prospěch na vysvědčení z předchozího vzdělávání dosáhl/a mínusových hodnot z toho důvodu, že se na nich vyskytují stupně prospěchu „dostatečný“ nebo i „nedostatečný“, neprokázal/a potřebné studijní předpoklady a nebude přijat/a ke studiu.

3.3 / Při rovnosti bodů je dána přednost uchazeči/ce, který/á:
→ získal/a v součtu vyšší bodové ohodnocení za 2. a 3. výtvarný úkol při talentové zkoušce,
→ dosáhl/a lepšího průměrného prospěchu ve 2. pololetí v 7. a 8. ročníku ZŠ, odpovídajících ročnících víceletého gymnázia nebo v 8. a 9. ročníku základní školy v případě uchazečů, kteří již dříve úspěšně ukončili základní školu,
→ dosáhl/a lepšího bodového ohodnocení testu všeobecných studijních předpokladů, ve výše uvedeném pořadí.

3.4 / Uchazeč/ka musí splňovat podmínku zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.

Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů*) a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února; předtím vyzve zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, aby se dostavil do školy a využil tak možnosti nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí. Rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poštovním úřadě po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

D — Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče/ky stát se žákem příslušného oboru vzdělání slouží zápisový lístek. Uchazeč/ka, který/á je žákem/žákyní základní školy, obdrží zápisový lístek v základní škole do 30. listopadu. V jiném případě vydá na žádost uchazeče/ky zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče/ky. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč/ka nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče/ky odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho/jejím přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, vzdává se práva být přijat/a za žáka/yni školy a na jeho/její místo může být přijat/a jiný/á uchazeč/ka. Povinnost odevzdat zápisový lístek určuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhláška č. 394/2008 Sb. ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.„Přijímaní ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Součástí přijímacího řízení je talentová zkouška“ (úryvek ze ŠVP).

*)Uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design, si mohou vybrat zaměření oboru podle ŠVP (Klasická a počítačová grafika; Grafika a animace; Kresba a ilustrace). Uchazeči jsou přijímáni podle umístění v přijímacím řízení, tzn. prvních 10 uchazečů do zvoleného ŠVP, další v pořadí jsou ředitelem školy přijati na volná místa nenaplněných ŠVP. Rovněž uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělání 82-41-M/04 Průmyslový design, si mohou vybrat zaměření oboru podle ŠVP ( Design výrobků, Design obalů.)

YouTube