Střední Umělecká Škola v Ostravě

Kurzy pro veřejnost

Přípravný kurz k talentovým zkouškám pro žáky 9. tříd


Vzdělávací cíl kurzu: příprava k talentové zkoušce.

Obsahová náplň kurzu: kresba, malba a výtvarná příprava se zaměřením na studijní obor, o jehož studium ve střední škole má žák zájem: fotografie, malba, grafika, ilustrace, keramika, design.

Hodinová dotace a organizace:
48 vyučovacích hodin v 8 vyučovacích blocích vždy v sobotu dopoledne od 8,00 – 13,30 /6 vyučovacích hodin/

Zahájení:

kurz probíhá vždy v září—listopadu daného školního roku.

Ve školním roce 2020—2021 kurz probíhá od 10. 10. 2020 do 5. 12. 2020
kurz neprobíhá 30. 10. 2020 z důvodů podzimních prázdnin.

Lektoři: učitelé – výtvarníci z jednotlivých oborů vzdělání

Kontaktní osoba:
Kateřina Čuntová (katerina.cuntova@sus-ostrava.cz nebo info@sus-ostrava.cz) tel.: 596 113 965

Přihlášky v letošním roce upřednostňujeme podávat elektronicky a to na email: katerina.cuntova@sus-ostrava.cz, nebo info@sus-ostrava.cz, ale také na sekretariátě školy v budově na Poděbradově ulici 959/33, Ostrava a to převážně ve dnech ,,Dnů otevřených dveří“.

Platbu přijímáme až na základě podané přihlášky žáka a zaslaných podrobných informací k přípravnému kurzu, proto prosím vyčkejte na e-mail, kde Vám budou zaslány údaje o platbě !!!

Zaslané platby bez podané přihlášky žáka budou vráceny zpět !!!

Cena: 2.500 Kč, v ceně je zahrnut výtvarný materiál a 1x model/ka.
Platba bankovním převodem – účet číslo 1645656319 / 0800, variabilní symbol bude rodné číslo žáka (není nutné uvádět 4-číslí za lomítkem), do poznámek nutno uvést jméno žáka!
Žáci budou až do naplnění kapacity do kurzu zařazeni podle data připsání platby na bankovní účet školy nebo výjimečně v hotovosti.
V letošním roce upřednostňujeme platby na bankovní účet z důvodu omezení pokladních hodin.

Přihláška ke stažení 2020—2021
(Word, docx., přihláška + prohlášení GDPR, údaje lze vpisovat )

Bližší informace na telefonu: 596 113 965, e-mail: info@sus-ostrava.cz

.

Výtvarné kurzy pro dospělé:


Kresba

Vzdělávací cíl kurzu: získání základních a pokročilejších výtvarných dovedností.

Obsahová náplň kurzu:
1. Úvod do problematiky kresebného zobrazování (zásady perspektivy, umístění do formátu, kompozice, objemy, proporce)
2. Kresba zátiší z geometrických těles
3. Studie drapérie
4. Kresba složitějšího zátiší
5. Lebka
6. Lineární kresba sádrového odlitku hlavy
7. Kresebná studie sádrového odlitku hlavy
8. Lineární studie hlavy podle živého modelu
9. Studie hlavy podle živého modelu
10. Portrét

Organizace kurzu: kurz je organizován 1x týdně v době od 17.00 do 19.30 hodin, hodinová dotace kurzu je 30 vyučovacích hodin.
Obvyklá doba výuky v kurzu činí 3 vyučovací hodiny v dohodnutém dni, lze i v sobotu v bloku 6 vyučovacích hodin.
Zahájení: září—říjen 2020 – dle zájmu veřejnosti

Lektorka: Mgr. Mimoza Bocin (BcA. David Vojtuš)
Přihlášky se podávají elektronicky nebo v sekretariátu školy s ukončením 7 dní před datem zahájení kurzu.
Cena: 2800 Kč, v ceně je materiál a 3x model/ka. Platba bankovním převodem na účet vedený u ČS, a.s., Ostrava č. 1645656319/0800, konstantní symbol 558, jako variabilní symbol použijte číslo kurzu z přihlášky a do poznámky / popisu / uveďte jméno žáka, nebo v hotovosti v sekretariátu školy na Poděbradově ulici nejpozději v den zahájení kurzu.
Minimální počet účastníků jednoho kurzu je stanoven na 6 osob, maximální počet je omezen na 9 osob. Po absolvování tohoto kurzu základních a pokročilejších výtvarných dovedností lze pokračovat v kurzu Figurální kresby.

Přihláška do kurzu(Word, přihláška + prohlášení GDPR)

Bližší informace na telefonu: 596 113 965, e-mail: info@sus-ostrava.cz

.


Figurální kresba

Vzdělávací cíl kurzu: získání pokročilých výtvarných dovedností při výtvarném zpracování lidského těla.

Obsahová náplň kurzu:
1.Portrét podle živého modelu, pohybové studie hlav v různých polohách náročnostně odstupňované, uhel, formát A1 (3 vyučovací hodiny)
2. Půlfigura podle živého modelu, důkladně propracovaná studie jedné polohy, uhel, formát A1 (3)
3. Detaily, studie detailů podle živého modelu s akcentem na problémové partie -ruce, kolena, pohledy, perspektivní zkratky, uhel, rudka (3)
4. – 5. Akt, kresba aktu podle živého modelu, uhel, rudka, formát A0(6)
6. – 7. Akt ve vykonstruovaném prostředí, kolorovaná kresba s možností doplnění o pastel (6)
8. Pohybové studie jako podklad pro závěrečnou kompozici, libovolný materiál a formát (3)
9. – 10. Figurální kompozice, kombinovaná technika na sololitovém podkladu, formát A0 (6)

Organizace kurzu: kurz je organizován 1x týdně v době od 17.00 do 19.30 hodin, hodinová dotace kurzu je 30 vyučovacích hodin. Obvyklá doba výuky v kurzu činí 3 vyučovací hodiny v dohodnutém dni, lze i v sobotu v bloku 6 vyučovacích hodin.
Zahájení: září—říjen 2020 – dle zájmu veřejnosti
Lektorka: Mgr. Mimoza Bocin, BcA. David Vojtuš
Přihlášky se podávají elektronicky nebo v sekretariátu školy s ukončením 7 dní před datem zahájení kurzu.
Cena: 4000 Kč, v ceně je kreslířský a malířský materiál, model/ka. Platba bankovním převodem na účet vedený u ČS, a.s., Ostrava č. 1645656319/0800, konstantní symbol 558, jako variabilní symbol použijte číslo kurzu z přihlášky a do poznámky / popisu / uveďte jméno žáka, nebo v hotovosti v sekretariátu školy na Poděbradově ulici nejpozději v den zahájení kurzu.
Minimální počet účastníků jednoho kurzu je stanoven na 6 osob, maximální počet je omezen na 9 osob.

Přihláška do kurzu(Word, přihláška + prohlášení GDPR)

Bližší informace na telefonu: 596 113 965, e-mail: info@sus-ostrava.cz

.


Malba

Vzdělávací cíl kurzu: získání základních a pokročilejších výtvarných dovedností.

Obsahová náplň kurzu:
1. Kresba zátiší (uhel, papír formátu A1)
2. Realistická malířská studie zátiší (tempera na papíře formátu A2)
3. Abstraktní projev-gestická malba (akryl, papír formátu A1-A0)
4. Portrét (kresba nebo malba podle modelu, formát A2)
5. Akt (kresba půlfigury, papír formátu A1-A0)
6. Konceptuální malba (akryl, papír formátu A1-A0)
7. Pop-art (kombinovaná technika, papír, volitelný formát)
8. Krajina (akvarel, papír, formát volitelný)
9. Využití fotografie pro malbu a práci s modelem (volitelný podklad i formát a technika), 10. volné zadání.

Organizace kurzu: kurz je organizován 1x týdně v době od 17.00 do 19.30 hodin, hodinová dotace kurzu je 30 vyučovacích hodin (z toho 15 h bez modelu + 15 h s modelem). Obvyklá doba výuky v kurzu činí 3 vyučovací hodiny v dohodnutém dni, lze i v sobotu v bloku 6 vyučovacích hodin.
Zahájení: září—říjen 2020 – dle zájmu veřejnosti
Spojený kurz kresby a malby od října 2019 / středy od 17.00 do 20.00
Lektorka: Mgr. Mimoza Bocin
Přihlášky se podávají elektronicky nebo v sekretariátu školy s ukončením 7 dní před datem zahájení kurzu.
Cena kurzu: 3500 Kč, v ceně je zahrnut materiál a 5x model/ka. Platba bankovním převodem na účet vedený u ČS, a.s., Ostrava č. 1645656319/0800, konstantní symbol 558, jako variabilní symbol použijte číslo kurzu z přihlášky a do poznámky / popisu / uveďte jméno žáka, nebo v hotovosti v sekretariátu školy na Poděbradově ulici nejpozději v den zahájení kurzu.
Minimální počet účastníků jednoho kurzu je stanoven na 6 osob, maximální počet je omezen na 9 osob. V případě zájmu je škola připravena zahájit pokračovací kurz k získání pokročilých malířských dovedností.

Přihláška do kurzu (Word, přihláška + prohlášení GDPR)

Bližší informace na telefonu: 596 113 965, e-mail: info@sus-ostrava.cz

.


Modelování

Vzdělávací cíl kurzu: získání základních a pokročilejších výtvarných dovedností.

Obsahová náplň kurzu:
1. – 2. Studie zátiší z geometrických tvarů (6 vyučovacích hodin)
3. – 4. Reliéf, kompozice z geometrických tvarů nebo různorodých tvarů (6)
5. – 6. Zhotovení jednoduché sádrové formy, odlití sádrového odlitku vymodelovaného reliéfu (6)
7. – 10. Modelování zvětšeny přírodniny podle přinesené předlohy, příprava na pálení, výpal (12)

Organizace kurzu: kurz je organizován 1x týdně v době od 17.00 do 19.30 hodin,
hodinová dotace kurzu je 30 vyučovacích hodin. Obvyklá doba výuky v kurzu činí 3 vyučovací hodiny v dohodnutém dni
Zahájení: Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte sekretariát školy. Kurz probíhá v budově SUŠ, Poděbradova 33.
Lektor: (bude upřesněno)
Přihlášky se podávají elektronicky nebo v sekretariátu školy s ukončením 7 dní před datem zahájení kurzu.
Cena kurzu: 4000 Kč, v ceně je zahrnut materiál a zapůjčení pomůcek, výpal. Odlitek reliéfu a vypálenou zvětšeninu přírodniny si účastníci odnesou. Platba bankovním převodem na účet vedený u ČS, a.s., Ostrava č. 1645656319/0800, konstantní symbol 558, jako variabilní symbol použijte číslo kurzu z přihlášky a do poznámky / popisu / uveďte jméno žáka, nebo v hotovosti v sekretariátu školy na Poděbradově ulici nejpozději v den zahájení kurzu.
Minimální počet účastníků jednoho kurzu je stanoven na 6 osob, maximální počet je omezen na 9 osob. Po absolvování tohoto kurzu lze v případě zájmu pokračovat v kurzu vytváření keramiky, jehož obsahová náplň bude připravena na  základě poptávky.

Přihláška do kurzu (Word, přihláška + prohlášení GDPR)

Bližší informace na telefonu: 596 113 965, e-mail: info@sus-ostrava.cz

.


Základy digitální fotografie

Vzdělávací cíl kurzu: získání základních a pokročilejších dovedností v práci s digitálním fotoaparátem a  následného zpracování záběrů.

Obsahová náplň kurzu:
1. Princip vzniku digitálního obrazu
2. Digitální fotopřístroje
3. Exponometrie, objektivy, filtry, blesky, světlo v digitální fotografii
4. Základní pojmy (rozlišení, komprese, obrazové formáty, barevná hloubka, teplota chromatičnosti atd.)
5. Fotografické žánry
6. Zpracování digitálního obrazu I
7. Zpracování digitálního obrazu II
8. Zpracování digitálního obrazu III
9. Převody předloh do digitální podoby a tisk fotografií
10. Uplatnění vlastní tvorby a základní formy prezentace

Organizace kurzu: kurz je organizován 1x týdně v době od 17.00 do 19.30 hodin
hodinová dotace kurzu je 30 vyučovacích hodin. Obvyklá doba výuky v kurzu činí 3 vyučovací hodiny v dohodnutém dni, lze i v sobotu v bloku 6 vyučovacích hodin.
Zahájení: září—říjen 2020 – dle zájmu veřejnosti
Lektoři: MgA. Tomáš Macíček, MgA. Jiří Hrdina
Přihlášky se podávají elektronicky nebo v sekretariátu školy na Poděbradově ulici s ukončením 7 dní před datem zahájení kurzu.
Cena kurzu: 4000 Kč.
Platba bankovním převodem na účet vedený u ČS, a.s., Ostrava č. 1645656319/0800, konstantní symbol 558, jako variabilní symbol použijte číslo kurzu z přihlášky a do poznámky / popisu / uveďte jméno žáka, nebo v hotovosti v sekretariátu školy na Poděbradově ulici nejpozději v den zahájení kurzu.
Minimální počet účastníků jednoho kurzu je stanoven na 6 osob, maximální počet je omezen na 9 osob.

Přihláška do kurzu(Word, přihláška + prohlášení GDPR)

Bližší informace na telefonu: 596 113 965, e-mail: info@sus-ostrava.cz

Počítačové kurzy pro mládež a dospělé, akreditované MŠMT


Adobe Illustrator

Vzdělávací cíl kurzu: Seznámit účastníka kurzu se základy práce s grafikou na počítači s používanými pojmy a s aplikací Adobe v reklamě a volné tvorbě.

Obsahová náplň kurzu / počet hodin
1 – 2. Úvod, vektorová grafika – význam, seznámení s možnostmi programu, využití vektorového grafiky v reklamě a ve volné tvorbě, princip vektorové grafiky, propojení vektorového – bitmapového režimu, grafické vektorové formáty, předvolby, pravítka, vodítka, kontextová nabídka soubor, vytvoření a uložení dokumentu, toolbar – nástroje (6).
3 – 4. Kreslení objektů, přepis výtvarného díla – malby, fotografie, cesty, tah, výplň, barva, přechod, přesné polohování a transformace objektu (rotace, zkosení, zrcadlení velikost), cestář (6).
5. Vektorizace bimapy – Převedení fotografie, kresby nebo rukopisu do Illustratoru, úprava (3).
6. Písmo – plakát, paletka znaky, písmo na cestě, vlastnosti písma, import bitmapy (export vektorového objektu) (3).
7. Typografie odstavce – vlastní katalogový list, práce s delším textem, zlom textu, filtry a efekty Illustratoru (3).
8. Illustrator – využití v reklamě a volné tvorbě (3).

Organizace kurzu: kurz je organizován 1x týdně v době od 17.00 do 19.30 hodin, hodinová dotace kurzu je 24 vyučovacích hodin. Obvyklá doba výuky v kurzu činí 3 vyučovací hodiny.
Zahájení: září—říjen 2020 – dle zájmu veřejnosti
Lektoři: Mgr. Petra Strnadová, MgA. Lucie Štefková
Přihlášky se podávají elektronicky nebo v sekretariátu školy s ukončením 7 dní před datem zahájení kurzu.
Cena kurzu: 2.300 Kč, v ceně je zahrnut studijní materiál. Platba bankovním převodem na účet vedený u ČS, a.s., Ostrava č. 1645656319/0800, konstantní symbol 558, jako variabilní symbol použijte číslo kurzu z přihlášky a do poznámky / popisu / uveďte jméno žáka, nebo v hotovosti v sekretariátu školy na Poděbradově ulici nejpozději v den zahájení kurzu.
Minimální počet účastníků jednoho kurzu je stanoven na 6 osob, maximální počet je omezen na 9 osob.
Závěreční vyhodnocení: kurz je ukončován samostatnou prací a vydáním certifikátu.

Přihláška do kurzu (Word, přihláška + prohlášení GDPR)

Bližší informace na telefonu: 596 113 965, e-mail: info@sus-ostrava.cz

.


Adobe InDesign

Vzdělávací cíl kurzu:

Cílem kurzu je seznámit účastníka se základy práce v aplikaci Adobe InDesign, základy typografie a pravidly sazby při zpracování tiskovin.

Obsahová náplň kurzu / počet hodin
1.–2.  Úvod, pracovní plocha – základy práce s pracovní plochou, přizpůsobení nabídek a klávesových zkratek, panel nástrojů (6)
rozvržení – vytváření dokumentů, pravítka a jednotky měření, vodítka
stránky a dvojstránky – vzorové stránky, rozvržení rámečků a stránek, číslování stránek
práce s dokumenty – ukládání, export
3. Text – vytváření textu a textových rámečků, přidávání textu do rámečků, zřetězení textu, hledání a nahrazování, glyfy a speciální znaky (3)
4.– 5. Typografie (6) — formátování textu – používání písem, proklad, vyrovnání párů a prostrkání
formátování znaků, formátování odstavců – zarovnání textu, tabulátory, sazba textu
kombinování textu a objektů
6. Tabulky (3) – vytváření tabulek, vybírání a úpravy tabulek, formátování tabulek
rámečky a objekty – transformace objektů, zarovnání objektů, práce s rámečky a objekty, ořezové cesty
7. Grafiky (3) – grafické formáty, import souborů z jiných aplikací, umísťování grafik, správa vazeb
barvy – přímé a výtažkové barvy, vzorník, odstíny, přechody, míchání tiskových barev
8. Příprava dokumentů pro tisk (3) – tisk dokumentů, značky a spadávky, tisk grafik a písem, správa barev, vytváření postscriptových a EPS souborů

Organizace kurzu: kurz je organizován 1x týdně v době od 17.00 do 19.30 hodin, hodinová dotace kurzu je 24 vyučovacích hodin. Obvyklá délka výuky činí 3 vyučovací hodiny.
Zahájení: září—říjen 2020- dle zájmu veřejnosti
Otvíráme od října 2019 / čtvrtek od 17.00 do 20.00
Lektor: MgA. Lucie Štefková, Mgr. Petra Strnadová
Přihlášky se podávají elektronicky nebo v sekretariátu školy s ukončením 7 dní před datem zahájení kurzu.
Cena kurzu: 2.300 Kč, v ceně je zahrnut studijní materiál. Platba bankovním převodem na účet vedený u ČS, a.s., Ostrava č. 1645656319/0800, konstantní symbol 558, jako variabilní symbol použijte číslo kurzu z přihlášky a do poznámky / popisu / uveďte jméno žáka; nebo v hotovosti v sekretariátu školy na Poděbradově ulici nejpozději v den zahájení kurzu.
Minimální počet účastníků kurzu je stanoven na 6 osob, maximální počet je omezen na 9 osob.
Závěrečné vyhodnocení: kurz je ukončován samostatnou prací a vydáním certifikátu.

Přihláška do kurzu (Word, přihláška + prohlášení GDPR)

Bližší informace na telefonu: 596 113 965, e-mail: info@sus-ostrava.cz

.


Adobe Photoshop

Vzdělávací cíl kurzu:

Seznámit účastníka kurzu se základy práce s grafikou na  počítači s používanými pojmy a s aplikací Adobe Photoshop a s využitím v reklamě a volné tvorbě.

Obsahová náplň kurzu:
1. Úvod, seznámení s možnostmi programu , využití bitmapového programu v reklamě, volné tvorbě, princip bitmapové grafiky (vektorový – bitmapový režim), grafické formáty, kontextová nabídka soubor, vytvoření a uložení dokumentu, rozlišení obrazu, toolbar nástroje (výběr, ořez ).
2. Obarvení černobílé fotografie , skenování, hodnocení předlohy, barevné modely (CMYK, RGB), kanály, míchání barev, vrstvy, cesty, výběr jednotlivých částí obrazu do samostatných vrstev (nástroje výběr), seznámení s nástroji v nabídce obraz – přizpůsobit (křivky, odstín a sytost, nahradit barvu…).
3. Retuš portrétu , oprava poškozené – nekvalitní předlohy, nástroje pro lokální úpravu o. (razítko, retušovací filtry, štetec, guma, filtr ostření, skupina filtrů šum), nástroj přechod a možnosti k vylepšení fotografie (vylepšení světla, lesk, vyhlazení), volné kreslení ve Photoshopu.
4. Koláž – obrazová montáž dvou fotografií, opakování probraných nástrojů a postupů, tipy ze serveru grafika.cz/photoshop (úprava digitální fotografie atd.).
5. Fotomontáž za použití filtrů (struktura, obrysy, barva, změna reálného obrazu na „namalovaný“)
6. Písmo – rastry a efekty, nástroj písmo – skupiny filtrů stylizace, deformace, seskupení, vykreslení (světelné efekty), efekty vrstvy, písmo plastické, prostorové, napodobení různých přírodních materiálů.
7. Kresba – ilustrace a její úprava v Photoshopu Cesty – využití. Uchování výběru (kanály). Možnosti výběru.
8. Uložit pro web – řez, ukládání (GIF, JPG, HTML a obrazy) – záhlaví webu, ikonky (maketa webu). Akce – hromadné uložení postupu, jednotný styl (filtry, velikost, formát ap.)

Organizace kurzu: kurz je organizován 1x týdně v době od 17.00 do 19.30 hodin,hodinová dotace kurzu je 24 vyučovacích hodin.
Obvyklá doba výuky v kurzu činí 3 vyučovací hodiny.
Zahájení: září—říjen 2020 – dle zájmu veřejnosti
Lektoři: MgA. Hana Furmančíková, MgA. Lucie Štefková
Přihlášky se podávají elektronicky nebo v sekretariátu školy na Poděbradově ulici s ukončením 7 dní před datem zahájení kurzu.
Cena kurzu: 2.300 Kč. Platba bankovním převodem na účet vedený u ČS, a.s., Ostrava č. 1645656319/0800, konstantní symbol 558, jako variabilní symbol použijte číslo kurzu z přihlášky a do poznámky / popisu / uveďte jméno žáka, nebo v hotovosti v sekretariátu školy na Poděbradově ulici nejpozději v den zahájení kurzu.
Minimální počet účastníků jednoho kurzu je stanoven na 6 osob, maximální počet je omezen na 9 osob.
Závěreční vyhodnocení: kurz je ukončován samostatnou prací a vydáním certifikátu.

Vaše ohlasy
— Výuka Photoshopu byla vedena velmi koncepčně a profesionálně, byla jsem s ní velmi spokojena. Pokud byste rozšířili svou nabídku kurzů, určitě mi dejte vědět, zajímal by mě i rozšiřující kurz Adobe Photoshopu.

Přihláška do kurzu(Word, přihláška + prohlášení GDPR)

Bližší informace na telefonu: 596 113 965, e-mail: info@sus-ostrava.cz

.