Střední Umělecká Škola v Ostravě

Škola

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace je střední odbornou školou s výtvarným zaměřením.
Škola vznikla v roce 1990 jako první výtvarně zaměřená střední škola na Ostravsku. Jejím zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.
V rámci kmenového oboru 82 Umění a užité umění nabízíme v současné době žákům možnost studia v pěti oborech vzdělání podle rámcových vzdělávacích programů/RVP:

 • 82-41-M/01 Užitá malba
 • 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
 • 82-41-M/04 Průmyslový design
 • 82-41-M/05 Grafický design
 • 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

a v osmi školních vzdělávacích programech/ŠVP:

 • Užitá a umělecká malba
 • Fotografie a média
 • Design výrobků
 • Design obalů
 • Klasická a počítačová grafika
 • Grafika a animace
 • Kresba a ilustrace
 • Keramický design

Studium všech oborů/ŠVP je čtyřleté a je ukončováno maturitní zkouškou. V průběhu studia žáci získávají základy pro samostatnou uměleckou práci a předpoklady ke studiu na vysokých školách, zejména s výtvarným zaměřením.

V prvních dvou letech studia jsou žáci školy seznamováni se základními prvky výtvarného jazyka, s prostředky výstavby kompozice, se základy výtvarného řemesla. Ve druhé polovině studia je práce žáků do značné míry samostatnou tvůrčí činností, citlivě vedenou pedagogy. Moderní formy studia ani výrazové prostředky výtvarné komunikace se vedle tradičních postupů neobejdou bez výrazného podílu práce s počítačovou technikou, s poměrně širokou škálou nejnovějších verzí odborného softwaru.

Škola cíleně buduje svou image na kvalitě svých žáků a absolventů. Řada z nich potvrzuje své kvality mimo jiné i tím, že pravidelně přivážejí různá ocenění ze soutěží a přehlídek mladého umění. Absolventi školy jsou také ve velké většině úspěšní při přijímacím řízení k dalšímu studiu na vysokých uměleckých školách a svou tvorbu uplatňují a představují v řadě českých i zahraničních prestižních galerijních institucí již před dokončením svého vysokoškolského vzdělávání.

Základem budoucích úspěchů žáků, a tedy i jedním z důležitých měřítek kvality školy, je rovněž složení učitelského sboru. V rámci jednoho kolektivu dochází k propojení důrazu na zvládnutí základních technik a řemeslných postupů s respektem k tvůrčí individualitě a k otevřenosti vůči novým uměleckým tendencím.

Ve Střední umělecké škole, Ostrava, příspěvkové organizaci je zřízena školská rada jako orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy (§ 168; zákon 561/2004Sb.). Složení školské rady najdete zde.

Podle zákona: č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nabízíme ke stažení dokument (zde , ve formátu *.doc, 89 Kb), který obsahuje: vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy, poskytování informací, sazebník úhrad za poskytování písemných informací, přijímání a vyřizování stížností, přehled školských právních předpisů.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.“

 

aktualizace 15. 3. 2017

Školní řád

ke stažení zde (platný od 1. 3. 2017, aktualizovaný 23. 5. 2017,  ve formátu pdf)

 

Grafický manuál školního loga:
ke stažení zde (pdf)

logo školy
(3 Mb, ai, pdf, eps, jpg, png /soubor zip)