Střední Umělecká Škola v Ostravě

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

 

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Poděbradova 959/33, Ostrava 702 00, IČO: 00602051 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

V rámci zajišťování činností Střední umělecké školy, Ostrava, příspěvkové organizace, dochází ke zpracování osobních údajů zejména pro tyto účely:

 

1. Přijímací řízení

Účelem zpracování osobních údajů je přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole, ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Právním základem pro zpracování je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Kategorie osobních údajů obsažených v následujících formalizovaných dokumentech:
Tiskopis Přihlášky stanovený MŠMT ČR, náležitosti přihlášky ke vzdělání dle § 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, doporučení školského poradenského zařízení (týká se uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami).

Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

2. Průběh středního vzdělávání

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění středního vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost:
— že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
— že subjekt údajů, resp. zákonný zástupce, udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Kategorie osobních údajů je určena § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Kategorie příjemců osobních údajů:
— v průběhu vzdělávání – nezbytné osobní údaje jsou předávány pouze osobám, které svůj nárok prokážou oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním zákonem
— ukončení vzdělávání závěrečnou zkouškou – členové zkušení komise
— ukončení vzdělání maturitní zkouškou – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (pozn.: z pověření MŠMT ČR zpracovává data v registru žáků přihlášených k maturitní zkoušce), členové zkušební maturitní komise.

 

3. Zajištění umělecké praxe

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění umělecké praxe, ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Právním základem pro zpracování je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Kategorie osobních údajů tvoří identifikační a další údaje nezbytné k zajištění praxe u smluvního subjektu.
Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
Osobní údaje jsou předávány školám, školským zařízením, fyzickým a právnickým osobám, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu umělecké praxe a podmínkách pro její konání.

 

4. Poskytování poradenských služeb ve školách

Účelem zpracování osobních údajů je poskytování poradenských služeb ve školách ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost:
— že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
— že subjekt údajů, resp. zákonný zástupce, udělil informovaný a výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR.

Kategorie osobních údajů je určena § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, doporučení školského poradenského zařízení.
Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Kategorie příjemců osobních údajů:
Nezbytné osobní údaje mohou být předány pouze osobám, které svůj nárok prokážou oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním zákonem (např. příslušné školské poradenské zařízení).

 

5. Výběrová řízení na zaměstnance

Účelem zpracování osobních údajů je výběrové řízení na zaměstnance ve smyslu zákonů č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů. Právním základem pro zpracování je skutečnost, že:
— zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
— zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Kategorie osobních údajů tvoří:
Identifikační a adresní údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, další nezbytné údaje dle požadavků na konkrétní pracovní místo (např. způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, znalost českého jazyka, řidičské oprávnění atd.), kontaktní údaje (telefon, e-mail).
Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
Osobní údaje nejsou správcem předávány jiným osobám.

 

6. Personální a platová agenda

Účelem zpracování osobních údajů jsou činnosti spojené s vedením pracovněprávní a mzdové agendy zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnanci, ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a dalších zvláštních předpisů. Právním základem pro zpracování je skutečnost, že:
— zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
— zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Kategorie osobních údajů:
Údaje nezbytné pro zajištění plnění povinností zaměstnavatele či pro zajištění zákonných nároků zaměstnanců, zejména:
• jméno, příjmení, všechna dřívější příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, státní občanství, vzdělání, předchozí praxe, druh pobíraného důchodu, počet dětí (u žen), zdravotní znevýhodnění, zdravotní pojišťovna,
• příjmení a jméno manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele (pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění a manžel/ka je zaměstnán/a),
• jméno, příjmení a rodné číslo dítěte (pokud zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě),
• další nezbytné údaje pro konkrétní pracovní místo.

Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
Osobní údaje zaměstnanců zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů jsou předávány orgánům finanční a sociální správy či jiným příslušným úřadům v případech, kdy tak ukládá zákon.

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., občanský zákoník a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a dále zajištění vzdělávání na základě přihlášky. Právním základem pro zpracování je skutečnost, že:
— zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření řijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
— zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Kategorie osobních údajů:
Nezbytné identifikační, adresní a kontaktní údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, název a adresa školy/školského zařízení, telefon, e-mail).
Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
Osobní údaje nejsou předávány či zpřístupňovány jiným osobám.

Pokud Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
• požadovat od Střední umělecké školy, Ostrava, příspěvkové organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
• požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Střední uměleckou školou, Ostrava, příspěvkovou organizací;
• požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Střední uměleckou školou, Ostrava, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
• požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Střední uměleckou školou, Ostrava, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
• vznést námitku proti zpracování osobních údajů Střední uměleckou školou, Ostrava, příspěvkovou organizací;
• požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Střední umělecké škole, Ostrava, příspěvkové organizaci
• podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Střední uměleckou školu, Ostrava, příspěvkovou organizaci:
název: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646,
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz

YouTube