Střední Umělecká Škola v Ostravě

Grafika

ŠVP Klasická a počítačová grafika

Grafický design 82-41-M/05

Obor vzdělání Grafický design se specializací na klasickou a počítačovou grafiku nabízí žákům možnost získat teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti užité i umělecké grafiky. Koncepce výuky je zaměřena na zvládnutí klasických grafických technik a zpracování digitálního obrazu, přičemž je kladen důraz na rozvoj tvůrčího myšlení, hledání nových pohledů, netradičních řešení a vytváření si vlastního estetického názoru.

Vzdělávací program je rozdělen na dvě etapy, v první etapě zahrnující 1. a 2. ročník procházejí žáci výtvarnou přípravou, v níž se seznamují s možnostmi výtvarných technik a přístupů a osvojují si znalosti z dějin umění, písma a typografie, počítačové grafiky a technologie. Později plynule přecházejí k samostatnému řešení úkolů, přičemž využívají získané znalosti a dovednosti. Na konkrétních zadáních se žáci seznamují s různými podobami grafického designu, které jsou doplňovány volnými tématy, jež podporují fantazii a umožňují uplatňovat osobní pohled. Vyučovací proces využívá individuální přístup, což vytváří základní předpoklad pro plynulý a úspěšný přechod k další výtvarné tvorbě na profesionální úrovni, resp. k dalšímu prohlubování schopností na vyšších stupních výtvarných škol. Konkrétní pracovní pozice pak vyplývají ze zaměření odborné přípravy, z profilace vyplývající ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Jde především o grafiky v reklamních agenturách, kteří vytvářejí a realizují propagační a reklamní kampaně, typografy, kteří samostatně vytvářejí tvarosloví písem nebo pracují na grafických úpravách tiskovin, členy DTP studií, zaměstnance firem v polygrafickém průmyslu nebo jedince, kteří si zakládají svá vlastní grafická studia a reklamní agentury.

MgA. Kateřina Schallner
vedoucí oboru vzdělání Grafický design

učební plán platný od 1. 9. 2013
učební plán platný od 1. 9. 2014

Ukázky žákovských prací

Zobrazit více prací

YouTube